รีเซต

สมุทรสาคร สั่งปิด "ตลาดกลางกุ้ง" ต่อถึง 28 ก.พ.นี้

สมุทรสาคร สั่งปิด  "ตลาดกลางกุ้ง" ต่อถึง 28 ก.พ.นี้
TNN ช่อง16
17 กุมภาพันธ์ 2564 ( 00:53 )
29
สมุทรสาคร สั่งปิด  "ตลาดกลางกุ้ง" ต่อถึง 28 ก.พ.นี้

วันนี้( 17 ก.พ.64) จ.สมุทรสาคร ออกคำสั่ง ที่ 403/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 46) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ตามที่จังหวัดสมุทรสาครได้มีคำสั่ง ที่ 306/564 ลงวันที่ 31 ม.ค.2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร (ฉบับที่ 43) กำหนดห้ามเปิดดำเนินกิจการใด ๆ บริเวณตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-5 ก.พ.2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้ผู้ประกอบการเสนอแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยในตลาดบริเวณตลาดกลางกุ้ง ให้ถูกสุขลักษณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให้คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สมุทรสาคร พิจารณานั้น


เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการว่าอยู่ในระหว่างการปรับปรุงตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยในตลาดบริเวณตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ให้เป็นไปตามที่คำสั่งดังกล่าวข้างต้นกำหนด ทำให้ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยยังคงมีลักษณะที่ไม่ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล ประกอบกับได้หารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ายังคงต้องกำหนดแนวทาง และมาตรการในการปรับปรุงตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยในตลาด บริเวณตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ให้สมบูรณ์เพียงพอตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทสาคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 41/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีคำสั่ง ดังนี้


1.ห้ามเปิดดำเนินกิจการใด ๆ โดยให้หยุดการซื้อ การขาย การค้า และการทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่น ในพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาล ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535


2.ให้ปรับปรุงอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยในตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยจะต้องทำการตรวจสอบซึ่งอย่างน้อยจะต้องตรวจสอบอาคารตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร อุปกรณ์ส่วนควบ กำหนดจำนวนผู้พักอาศัยให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ และจำนวนห้องพักตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีกาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ้ำอีก


3.เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. หรือข้อ 2. แล้ว ให้เสนอแนวทางปรับปรุงตลาด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สมุทรสาครพิจารณา และเมื่อดำเนินการปรับปรุงตามที่เสนอเสร็จ จึงสามารถดำเนินการกิจการซื้อขาย แยก แปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่นได้ หรือเปิดดำเนินการในอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยได้ กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามดำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


อนึ่ง ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์ สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2564 ถึงวันที่ 28 ก.พ.2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง