อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ? นิด้าโพล ชี้ คนไทยยังไม่ตัดสินใจ

อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ? นิด้าโพล ชี้ คนไทยยังไม่ตัดสินใจ
TeaC
4 เมษายน 2564 ( 09:35 )
101
อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ? นิด้าโพล ชี้ คนไทยยังไม่ตัดสินใจ

 

ข่าววันนี้ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 2” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,316 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 2 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

 

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 32.67 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 2 ร้อยละ 24.77 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.93 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
 • อันดับ 4 ร้อยละ 8.66 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 5 ร้อยละ 4.26 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล
 • อันดับ 6 ร้อยละ 3.95 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
 • อันดับ 7 ร้อยละ 2.89 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล
 • อันดับ 8 ร้อยละ 2.81 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์
 • อันดับ 9 ร้อยละ 2.20 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
 • อันดับ 10  ร้อยละ 1.59 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
 • อันดับ 11 ร้อยละ 1.52 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)
 • และร้อยละ 2.75 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ อื่น ๆ ได้แก่ นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย นายกรณ์ จาติกวณิช นางนวลพรรณ ล่ำซำ จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

 

และเมื่อเปรียบเทียบกับอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

 

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 100.00 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ตัวอย่างร้อยละ 48.78 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.22 เป็นเพศหญิง ตัวอย่างร้อยละ 6.31 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 13.22 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 17.93 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.16 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 31.38 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 92.40 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 5.17 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.52  นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.91 ไม่ระบุศาสนา

 

 

ตัวอย่างร้อยละ 27.20 สถานภาพโสด ร้อยละ 68.47 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.72 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 15.27 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 25.84 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.23 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 38.91 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 12.76 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.99 ไม่ระบุการศึกษา

 

 

ตัวอย่างร้อยละ 6.76 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.14 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 26.44ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.61 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 7.60 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 27.96 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.12 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 1.37 ไม่ระบุอาชีพ

 

 

ตัวอย่างร้อยละ 25.08 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 6.38 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 19.23 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 12.23 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 7.98 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 13.22 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาท ขึ้นไป และร้อยละ 15.88 ไม่ระบุรายได้

 

ข้อมูล : นิด้าโพล

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง