“เลื่อนสอบท้องถิ่น 64” ผู้สมัครสอบต้องเตรียมตัวอ่านข้อสอบอะไรบ้าง (พร้อมลิ้งค์อ่าน)

“เลื่อนสอบท้องถิ่น 64” ผู้สมัครสอบต้องเตรียมตัวอ่านข้อสอบอะไรบ้าง (พร้อมลิ้งค์อ่าน)
Ingonn
16 มิถุนายน 2564 ( 11:21 )
124
“เลื่อนสอบท้องถิ่น 64” ผู้สมัครสอบต้องเตรียมตัวอ่านข้อสอบอะไรบ้าง (พร้อมลิ้งค์อ่าน)

 

จากการประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น แจ้ง “เลื่อนสอบท้องถิ่น 64” จากเดิม 4 ก.ค. เป็น 8 ส.ค. 64 และเลื่อนการประกาศกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จากเดิมภายในวันที่ 15 มิ.ย. 64 เป็นภายในวันที่ 20 ก.ค. 64 โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ www.dlaapplicant2564.com

 

 

วันนี้ TrueID จึงได้รวบรวมวิชาที่ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเตรียมตัวอ่าน เพื่อเป็นพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นตามฝัน แต่ต้องอ่านวิชาไหน สอบภาคใดกันบ้าง ไปดูเลย

 

 

 

สำหรับหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันที่จะนำมาใช้ในการสอบท้องถิ่นปี 2564 มีทั้งหมด 3 ภาค โดยรายละเอียดกำหนดไว้ในประกาศหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน สามารถดูรายละเอียดได้ในประกาศจากภาพด้านล่าง ซึ่งทั้ง 3 ภาคนั้นประกอบไปด้วย

 

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครทั้งหมดคลิกที่นี่

 

วิชาที่จะออกข้อสอบท้องถิ่น

 

1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก มีคะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน


1.1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คะแนนเต็ม 30 คะแนน เป็นการสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

 

เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้


(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว


(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม


- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง


- โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ


- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นต้น

 


(3)ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน


(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น

 

 

 

1.2.วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เป็นการสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยากฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระเบียบงานสารบรรณการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ


เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

 


- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542


- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546


- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

1.3.วิชาภาษาไทยคะแนนเต็ม 20 คะแนน เป็นการสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาโดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆหรือบทความและให้พิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆหรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความการตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

 

 

1.4.วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม 20 คะแนน เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

 

 

 


2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งภาค ข คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ซึ่งผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดในตำแหน่งที่ตนเองสมัครได้ในระเบียบการหัวข้อ "หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน"

 

 

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งภาค ค คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่นความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ความสามารถประสบการณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติจริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอย่างอื่นเป็นต้นรายละเอียดตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

 

 

ทั้งนี้ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่งต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งภาค ข ก่อนแล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งภาค ข ตามเกณฑ์ในข้อ 9 แล้วจะต้องยื่นหลักฐานเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งภาคคต่อไป

 


โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งภาคควันเวลาสถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบภายหลังทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หัวข้อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก

 

 

 


ข้อมูลจาก ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น  , เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง