รีเซต

ผู้ประกันตนต้องรู้! เปิดสิทธิประโยชน์ "ประกันสังคม" ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย

ผู้ประกันตนต้องรู้! เปิดสิทธิประโยชน์ "ประกันสังคม" ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย
TNN ช่อง16
3 มีนาคม 2564 ( 12:06 )
558
ผู้ประกันตนต้องรู้! เปิดสิทธิประโยชน์ "ประกันสังคม" ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย

สำนักประกันสังคม ได้ให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณี "ทันตกรรม" ในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับประกันสังคม โดยจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ไม่นับมาตรา 40 ผู้ประกันตนต้องส่งเงินครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน หากลาออกจากงานแล้วยังใช้สิทธิ์ได้อีก 6 เดือน โดยผู้ประกันตนสามารถรับบริการทางการแพทย์ได้ดังนี้

1. อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด เบิกค่ารักษาได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ ไม่เกิน 900 บาท/ปี กรณี "ขูดหินปูน" แต่ละครั้งต้องเว้นระยะห่าง 6 เดือนก่อน จึงจะมีสิทธิการขูดหินปูนเพื่อเบิกในครั้งต่อไปได้2. การใส่ "ฟันเทียม" ชนิดถอดได้บางส่วน มีสิทธิเบิกค่ารักษาได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 1,300 – 4,400 บาทต่อ 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

   2.1 กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน

   - 1 - 5 ซี่เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เงิน 1,300 บาท

   - มากกว่า 5 ซี่เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

   2.2 กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก

   - ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท

   - ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท


อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณี "การรักษารากฟัน" นั้น ไม่ครอบคลุมการเบิกจ่ายของประกันสังคม

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลที่ติดสติกเกอร์ ระบุว่า "สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตน กรณีทันตกรรม ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย"

สำหรับกรณีที่เข้ารับการรักษากับสถานพยาบาล ที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่ายกับประกันสังคม ผู้ประกันตนจะต้องเตรียมหลักฐานไปยื่นรับเงินที่สำนักงานประกันสังคม ดังนี้

- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)

- ใบรับรองแพทย์

- ใบเสร็จรับเงิน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

- เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา(กรณีเบิกฟันปลอมฐานอะคริลิก)

อย่างไรก็ตาม สามารถเบิกค่าทำฟันได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

ภาพโดย pixabay.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง