รีเซต

อพท. ปั้น ‘เกาะหมาก’ ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่มีแผนจัดการขยะการท่องเที่ยว

อพท. ปั้น ‘เกาะหมาก’ ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่มีแผนจัดการขยะการท่องเที่ยว
ข่าวสด
30 มีนาคม 2565 ( 19:25 )
34
อพท. ปั้น ‘เกาะหมาก’ ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่มีแผนจัดการขยะการท่องเที่ยว

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า จากแผนการสร้างต้นแบบชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ CBT Thailand ของ อพท. ซึ่งปัจจุบันดำเนินการรวม 284 ชุมชน เมื่อปี 2564 มีชุมชนที่มีศักยภาพพร้อมเสนอขายแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวชุมชนจำนวน 116 ชุมชน สร้างรายได้รวม 51.9 ล้านบาท

 

ส่วนปี 2565 คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนชุมชนที่มีศักยภาพพร้อมเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 27 ชุมชน เป็นจำนวนรวม 143 ชุมชน สร้างรายได้เพิ่มเป็น 53-54 ล้านบาท ส่วนอีก 168 ชุมชนที่เหลืออยู่ในกระบวนการทดสอบสินค้าท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขายในอนาคต โดย อพท. จะผลักดันชุมชนที่ผ่านการพัฒนาแล้วเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการจัดประชุมนิทรรศการไม่น้อยกว่า 15 ชุมชน ครอบคลุม 6 พื้นที่พิเศษและ 15 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว (คลัสเตอร์)

ทั้งนี้ ตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2565 อพท. จะดำเนินยุทธศาสตร์ชาติ ผลักดัน “เกาะหมาก” จ.ตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ Circular Economy ซึ่งมีการคัดแยกและแปรรูปขยะจากการท่องเที่ยว โดยใช้นวัตกรรมต่างๆ ดำเนินการ แล้วนำกลับไปใช้ประโยชน์ โดยทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ เพื่อนำเสนอให้ เกาะหมาก เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่มีแผนจัดการขยะการท่องเที่ยว ตามหลักการ Circular Economy ของประเทศไทย

 

อพท. มีเป้าหมายภายในปี 2570 จะพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนนำไปสู่การสร้างรายได้ และกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ที่ดีขึ้น

 

โดยเฉพาะในประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันยังเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย รวมถึงการตั้งเป้าหมายมีจำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ตลอดจนอัตราการขยายตัวของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ขยายภาคีเครือข่ายการพัฒนา สร้างชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวให้เกิดรายได้และมีการกระจายรายได้ที่ดี และเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลและความเป็นเลิศในการเป็นต้นแบบด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ

 

ด้านภารกิจการประกาศพื้นที่พิเศษ อพท. มีพื้นที่เตรียมเสนอ 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา (จ.สงขลา จ.พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราช) พื้นที่ จ.เชียงราย และพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ และยังมีพื้นที่แจ้งความประสงค์ขอรับการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ จำนวน 7 พื้นที่ ประกอบด้วย จ.บุรีรัมย์ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.พะเยา พระธาตุพนม จ.นครพนม จ.ราชบุรี จ.ตรัง และ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง