รีเซต

เช็ก! บัตรทอง เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ คุ้มครอง ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง?

เช็ก! บัตรทอง เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ คุ้มครอง ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง?
TeaC
26 ธันวาคม 2564 ( 17:03 )
6.3K
เช็ก! บัตรทอง เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ คุ้มครอง ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง?

ข่าววันนี้ รู้หรือไม่? บัตรทอง หรือบัตรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ถึง 6 รายการ วันนี้ TrueID รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาให้ศึกษา ลิสต์กันหน่อยว่ามีอะไรบ้าง โดย 5 สิทธิประโยชน์แรกจำดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 หรือเริ่มต้นวันปีใหม่ 2565 นั่นเอง เอาล่ะมาดูกันเลยจะได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขและการรักษาที่จำเป็นอย่างทั่วถึงและเข้าใจ พร้อมเช็ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิบัตรทอง ครอบคลุม ไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

เช็ก! บัตรทอง เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่อะไรบ้าง?

สำหรับสิธิประโยชน์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาให้ผู้ที่ถือ "บัตรทอง" โดยแบ่งรายละเอียดดังนี้ 

1.ตรวจยีน BRCA1 BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูง และกลุ่มญาติสายตรงที่มีประวัติครอบครัว ตรวจพบยีนกลายพันธุ์

 • คัดกรองและค้นหาการกลายพันธุ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านม หากพบในระยะเริ่มต้นสามารถรักษาได้เร็ว

2. การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี หลังการสัมผัสเชื้อ (HIV PEP)

 • ประชาชนทุคนได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีหลังสัมผัสเชื้อ (PEP) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

 

3. การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วยเครื่อง Tandem mass spectormetry

 • เป็นการขยายการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคทางพันะุกรรมเมตาบอลิก
 • ในปัจจุบันการคัดกรองเป็นวิธีการเดียวที่มีความแม่นยำในการระบุตัวผู้ป่วย เพื่อให้การรักษาก่อนมีอาการ

 

4. การคัดกรองรอบโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก (CA Orai Screening)

 • เพิ่มการค้รหาผู้มีรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปากรายใหม่โดยจะให้บริการคัดกรองสำหรับประชาชนไทย อายุ 40 ปีขึ้นไป ทุกสิทธิการรักษา

 

5. การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก

 • เพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก
 • ให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ไม่มีฟันทั้งปาก และมีข้อบ่งชี้การใส่รากฟันเทียม ด้วยบริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมและการบำรุงรักษา

ทั้งนี้ 5 สิทธิประโยชน์แรก เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65

 

6. การขยายข้อบ่งชี้การใช้ยา Human normal immunoglobulin intravenous (IVIG)

 • ขยายให้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้แก่ 
  • กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบ ในเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19
  • ผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ที่เกิดหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนด mRNA


ส่วนการขยายข้อบ่งชี้การใช้ยา Human normal immunoglobulin, intravenous (IVIG) ซึ่งจะขยายให้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีผลมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 แล้ว

 

 

สิทธิบัตรทอง ครอบคลุม ไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2564 โดยมอบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เสนอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สำหรับ (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ สืบเนื่องมาจากมติบอร์ด สปสช.ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 ที่ได้เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีประชาชนถูกหน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการ ซึ่งหน่วยบริการไม่มีสิทธิที่จะเรียกเก็บ (Extra Billing) โดยได้มอบคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขต

ในการใหบริการสาธารณสุข ทำความชัดเจนเรื่องสิทธิประโยชน์ และทบทวนระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน ปรับปรุงระบบสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดเงื่อนไขที่ทำให้เกิด Extra Billing

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ.2564 เป็นการทบทวนระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2544 และรวบรวมประกาศคณะกรรมการฯ ที่เคยมีมาตั้งแต่ปี 2546 รวมกว่า 31 ฉบับ มาจัดกลุ่มและรวมในฉบับเดียวกันประเภทใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายในบริการใดบ้าง รวมทั้งบริการใดบ้างที่ไม่ครอบคลุม

ในส่วนของเนื้อหาภายใต้ (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ ได้บรรจุประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ซึ่งบุคคลมีสิทธิจะได้รับรวม 13 รายการ ได้แก่

 1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 2. การตรวจวินิจฉัยโรค
 3. การตรวจและรับฝากครรภ์
 4. การบำบัดและการบริการทางการแพทย์
 5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 6. การทำคลอด
 7. การกินอยู่ในหน่วยบริการ
 8. การบริบาลทารกแรกเกิด
 9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย
 10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
 11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 12. บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
 13. บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม

ส่วนบริการที่เคยเป็นข้อยกเว้น และได้รับการเสนอให้เป็นสิทธิที่จะได้รับในฉบับนี้ เช่น

 • การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดที่มีกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

 • การบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุการประสบภัยจากรถที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 • การรักษาภาวะมีบุตรยากและการผสมเทียม ยกเว้นการดำเนินการที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน (Surrogacy)

 • และการรักษาโรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน เกินกว่า 180 วัน

 

ขณะที่ บริการสาธารณสุขที่ไม่อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการและไม่สามารถรับค่าใช้จ่ายได้ คือ

 1. การกระทำใด ๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 2. การตรวจวินิจฉัยและการรักษาใด ๆ ที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 3. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง
 4. การปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ปรากฎตามบัญชีแนบท้าย
 5. การบริการทางการแพทย์อื่นตามที่บอร์ด สปสช. กำหนด

 

ส่วนกรณีการป้องกันไม่ให้เกิด Extra Billing ประกาศฉบับนี้ได้มีการเพิ่มความชัดเจนในข้อที่ระบุไว้ว่า บุคคลผู้มีสิทธิที่เข้ารับบริการตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่กำหนดในประกาศนี้ จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ยกเว้นเฉพาะกรณี

 

 1. เป็นการร่วมจ่ายค่าบริการตามประกาศฯ ว่าด้วยการร่วมจ่าย

 2. เป็นการบริการที่เป็นข้อยกเว้น ไม่คุ้มครองตามที่กำหนด

 3. เป็นการเข้ารับบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำของตน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการส่งต่อ หรือไม่ใช่กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน

 

บอร์ด สปสช. ไฟเขียวร่างประกาศฯ ฉบับใหม่ แก้ปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม https://www.nhso.go.th/news/3352 

 

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330 หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6  เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

 

 

ข้อมูล : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง