ครม. เคาะร่างแผนปี 64-70 ชู 7 ยุทธศาสตร์ พัฒนาเด็กประถมวัย

ครม. เคาะร่างแผนปี 64-70 ชู 7 ยุทธศาสตร์ พัฒนาเด็กประถมวัย
มติชน
15 มิถุนายน 2564 ( 15:32 )
37
ครม. เคาะร่างแผนปี 64-70 ชู 7 ยุทธศาสตร์ พัฒนาเด็กประถมวัย

 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็กประถมวัย พ.ศ.2564-2570  มี7 ยุทธศาสตร์ โดยให้หน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำร่างแผนพัฒนาฯ ไปเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริการ พัฒนาการศึกษาเด็กประถม ให้สอดคล้องกัน เนื่องจากช่วงประถมวัย เป็นช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข

 

 

ทั้งนี้ สำหรับ 7 ยุทธศาตร์ตามแผนดังกล่าว ประกอบด้วย

 

1. การจัดการและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย เช่น สร้างกลไกความร่วมมือในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จัดให้มีระบบการสำรวจ คัดกรอง และวินิจฉัยเพื่อหาภาวะความต้องการพิเศษ ด้อยโอกาส เป็นต้น

 

 

2. การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เช่น ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 จัดหรือสนับสนุนให้มีบริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กทารกวัยเตาะแตะในชุมชน สถานประกอบการ เป็นต้น

 

 

3. การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งอย่างเพียงพอ สร้างระบบพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นต้น

 

 

4.การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัยและการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศเด็กปฐมวัยที่สำคัญ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

 

 

5.การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการดำเนินการตามกฎหมาย เช่น รวบรวม จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อน และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 และมาตรฐานสากล เป็นต้น

 

 

6.การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เช่น วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยพัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในมิติต่างๆ เป็นต้น

 

 

7.การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสานการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล เช่น พัฒนาระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกการประสานงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง