รีเซต

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกำหนดรายชื่อประเทศเที่ยวไทยแบบ "ฟรีวีซ่า"

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกำหนดรายชื่อประเทศเที่ยวไทยแบบ "ฟรีวีซ่า"
TNN ช่อง16
19 กันยายน 2566 ( 07:40 )
135
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกำหนดรายชื่อประเทศเที่ยวไทยแบบ "ฟรีวีซ่า"

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายชื่อประเทศ เที่ยวไทยแบบฟรีวีซ่า เริ่มตั้งแต่ 25 กันยายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นกรณีพิเศษ


โดยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไปด้วย เมื่อภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและเข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่ในภาพรวมได้รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ


อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 วรรคหนึ่ง (3) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ให้กำหนดรายชื่อประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน ดังนี้


(1) สาธารณรัฐประชาชนจีน

(2) สาธารณรัฐคาซัคสถาน


ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคลิกอ่าน ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายชื่อประเทศ เที่ยวไทยแบบฟรีวีซ่ายอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง