รีเซต

เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย! วุฒิสภาโหวตผ่าน “กฎหมายสมรสเท่าเทียม”

เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย! วุฒิสภาโหวตผ่าน “กฎหมายสมรสเท่าเทียม”
TNN ช่อง16
18 มิถุนายน 2567 ( 15:34 )
20
เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย! วุฒิสภาโหวตผ่าน “กฎหมายสมรสเท่าเทียม”

วันนี้ 18 มิถุนายน 2567  การประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือ กฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว


ทั้งนี้  ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 130 เสียง ไม่เห็นชอบ 4 เสียง และงดออกเสียง 18 เสียง


สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม จะถูกส่งไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากนั้นนายกรัฐมนตรี จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ  โดยจะมีผลใช้บังคับหลังกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 120 วัน หรือประมาณช่วงปลายปีนี้ภาพจาก AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง