รีเซต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 37 ตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 37 ตำแหน่ง
TNN ช่อง16
26 กันยายน 2565 ( 12:04 )
66
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 37 ตำแหน่ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 37 ราย ดังนี้ 

1. นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายโชตินรินทร์ เกิดสม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง

5. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

6. นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน

7. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

8. นายขจร ศรีชวโนทัย พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

10. นายชาธิป รุจนเสรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปลัดกระทรวง

11. นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวง

12. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

13. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวง

14. นายธวัชชัย ศรีทอง พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

15. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวง

16. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร สํานักงานปลัดกระทรวง

17. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานปลัดกระทรวง

18. นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานปลัดกระทรวง

19. นายอภินันท์ เผือกผ่อง พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานปลัดกระทรวง

20. นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

21. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวง

22. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สํานักงานปลัดกระทรวง

23. นายเอกรัฐ หลีเส็น พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สํานักงานปลัดกระทรวง

24. นายภูสิต สมจิตต์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปลัดกระทรวง

25. นายทรงพล ใจกริ่ม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานปลัดกระทรวง

26. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง สํานักงานปลัดกระทรวง

27. นายอําพล อังคภากรณ์กุล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

28. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง สํานักงานปลัดกระทรวง

29. นายสันติธร ยิ้มละมัย พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน สํานักงานปลัดกระทรวง

30. นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สํานักงานปลัดกระทรวง

31. นายผล ดําธรรม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

32. นายสุพจน์ ยศสิงห์คํา พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

33. นายพิจิตร บุญทัน พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ สํานักงานปลัดกระทรวง

34. นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สํานักงานปลัดกระทรวง

35. นายวันชัย คงเกษม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สํานักงานปลัดกระทรวง

36. นายสมหวัง พ่วงบางโพ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ สํานักงานปลัดกระทรวง

37. นายชลธี ยังตรง พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 

คลิกอ่าน ราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่นี่ข่าวที่เกี่ยวข้อง