รีเซต

สุชาติ ร่วมประชุมสหภาพมิตซู-เด็นโซ่ หนุนนายจ้าง ลูกจ้าง สร้างบรรยากาศลงทุน

สุชาติ ร่วมประชุมสหภาพมิตซู-เด็นโซ่ หนุนนายจ้าง ลูกจ้าง สร้างบรรยากาศลงทุน
มติชน
6 กันยายน 2563 ( 13:56 )
113
สุชาติ ร่วมประชุมสหภาพมิตซู-เด็นโซ่ หนุนนายจ้าง ลูกจ้าง สร้างบรรยากาศลงทุน
สุชาติ ร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ สหภาพมิตซู-เด็นโซ่ หนุนนายจ้าง ลูกจ้าง สร้างบรรยากาศลงทุน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหาร อาทิ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เดินทางลงพื้นที่จ.ชลบุรี โดยไปร่วมงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหภาพแรงงานรถยนต์มิตซูบิชิ แห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬาเทศบาลต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหภาพแรงงานเด็นโซ่ ประเทศไทย ที่อาคารศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน จากนั้นไปเป็นประธานปิดการสัมมนา โครงการ “ผู้บริโภค ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร

นายสุชาติ ล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ขยายวงกว้าง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายลง โดยนำนโยบาย “รวมไทย สร้างชาติ” เข้ามาดำเนินการ มีเป้าหมายที่จะผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันวางแผน เพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทย

“นับจากนี้ไป กระทรวงแรงงานต้องดำเนินการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ภายใต้ศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นศูนย์ขับเคลื่อนด้านแรงงานทุกมิติ เพื่อร่วมมีบทบาทในการช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะการเยียวยาสถานประกอบกิจการและผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบต้องว่างงานในช่วงที่ผ่านมา ได้กลับสู่ระบบการจ้างงาน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้สถานประกอบกิจการต่างๆ สามารถเผชิญวิกฤตฟันฝ่าอุปสรรค ให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในสภาวะปัจจุบัน พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โดยยังคงสภาพการจ้างงาน และสภาพการจ้างเดิมไว้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

นายสุชาติ กล่าวว่า การร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของทั้ง 2 สหภาพแรงงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน ดังนั้น การประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ จึงเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารงานตามหลักประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและรับผิดชอบร่วมกัน เป็นการพิสูจน์ให้องค์กรภายนอกได้เห็นถึงบทบาทที่เข้มแข็ง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อนายจ้างให้เกิดการยอมรับ และถือเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญ อันจะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศ จึงถือเป็นองค์การแรงงานแห่งหนึ่งที่น่าชื่นชมยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรแรงงานอื่น นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของสมาชิก และส่งต่อความสัมพันธ์อันดีสืบไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง