รีเซต

มติเอกฉันท์! ศาลรธน.รับคำร้อง กม.ลูก 2 ฉบับ เลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมือง

มติเอกฉันท์! ศาลรธน.รับคำร้อง กม.ลูก 2 ฉบับ เลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมือง
TNN ช่อง16
21 กันยายน 2565 ( 16:56 )
65
มติเอกฉันท์! ศาลรธน.รับคำร้อง กม.ลูก 2 ฉบับ เลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมือง

วันนี้ (21 ก.ย. 65) ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้องกรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่


สำหรับร่างพ.ร.บ.พรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 และ พ.ร.บ.ประกอบรับธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (1) มีมติเอกฉันท์รับไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งผู้ร้องทราบ พร้อมทั้งอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ประกอบรับธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 27 วรรคสาม ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือ พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ


ส่วนร่างพ.ร.บ.ประกอบรับธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... มาตรา 25 และมาตรา 26 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 และ พ.ร.บ.ประกอบรับธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (1) มาตรา 41 วรรคสอง มาตรา 43 และมาตรา 50 มีมติเอกฉันท์รับไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งผู้ร้องทราบ 


พร้อมทั้งอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ประกอบรับธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 27 วรรคสาม ให้ผู้ร้องและประธานกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงตามประเด็นที่ศาลกำหนดและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

แฟ้มภาพ TNN Online


ข่าวที่เกี่ยวข้อง