รีเซต

สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมผ่าน “โครงการ Notebook for Education”

สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมผ่าน “โครงการ Notebook for Education”
TrueID
15 มิถุนายน 2564 ( 11:35 )
485
สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมผ่าน “โครงการ Notebook for Education”

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เตรียมความพร้อมให้เด็กไทย สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมผ่าน “โครงการ Notebook for Education”

 

 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้โลกแห่งการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อความรู้ไม่ได้จำกัดแค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น การศึกษาไทยจึงต้องก้าวให้ทันเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอนาคตเด็กไทยของเรา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนไทย จึงริเริ่มโครงการ Notebook for Education เชื่อมโลกดิจิทัล ส่งเสริมการเข้าถึงสาระความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกอย่างทั่วถึงและทัดเทียม

 

 

“โครงการ Notebook for Education คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อการศึกษาของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อคัดเลือกโรงเรียนในกลุ่มคอนเน็กซ์อีดี เข้ารับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding ประจำปี 2564 สำหรับจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้ครูและนักเรียนใช้ในการเรียนการสอนตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล 

 

 

    • ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้


ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มุ่งเน้นให้ “ผู้เรียน” เป็นศูนย์กลาง (Childe Center) ผลักดันให้ผู้เรียนตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ ลงมือทำร่วมกัน อภิปรายด้วยเหตุผล และปรับปรุงพัฒนา ทำให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพไปพร้อมกัน

 

 

    • เข้าถึงแหล่งเรียนรู้


เปิดโอกาสให้“ผู้สอนและผู้เรียน”ได้เข้าถึงสื่อการสอนดิจิทัล แพลตฟอร์มในการบริหารจัดการการเรียนรู้ รวมถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ จากทั่วทุกมุมโลกได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

 

 

    • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเป็นฐาน


“ผู้สอน” จะได้รับการอบรมเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมทั้งแนวคิด หลักการ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กเป็นฐาน และร่วมออกแบบหน่วยการเรียนรู้สำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายครูผู้ร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ และครูได้เทคนิควิธีการที่สามารถนำไปใช้ในการออกแบบการจัดกาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ทั้งนี้ในระยะแรกเป็นการรับสมัครโรงเรียนกลุ่มคอนเน็กซ์อีดี ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายนนี้  เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ ได้ตั้งไว้ โดยโรงเรียนจะได้รับการประเมินพร้อมสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการพิจารณาจากภาครัฐและมูลนิธิฯ เมื่อโรงเรียนผ่านการคัดเลือกในช่วงประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 นี้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จะเปิดการระดมทุนบนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเข้า“โครงการ Notebook for Education คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” เตรียมความพร้อมให้การศึกษาไทย สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้เด็กไทยอย่างเท่าเทียม

 

 

สามารถติดตามข่าวสารโครงการ Notebook for Education ได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี https://connexted.org/foundation/ 
หรือ สอบถามเพิ่มเติมเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
โทร 02-069-2101 และ Line Official Account @connexted 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง