รีเซต

ครม. ไฟเขียว ตั้ง 'วิชัย โภชนกิจ' อดีตอธิบดีค้าภายใน นั่ง ประธานบอร์ด อคส.

ครม. ไฟเขียว ตั้ง 'วิชัย โภชนกิจ' อดีตอธิบดีค้าภายใน นั่ง ประธานบอร์ด อคส.
มติชน
5 เมษายน 2565 ( 15:26 )
68
ครม. ไฟเขียว ตั้ง 'วิชัย โภชนกิจ' อดีตอธิบดีค้าภายใน นั่ง ประธานบอร์ด อคส.

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

 

1. นางสาวทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

 

2. เรืออากาศเอกหญิง บุษบัน เชื้ออินทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

ครม.อนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งตั้ง นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการระดับสูง) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้น

 

ครม.อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอการแต่งตั้ง นายสันติ เจริญพรพัฒนา เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งรายชื่อเป็นคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า จำนวน 7 รายชื่อ ดังนี้

1. นายวิชัย โภชนกิจ ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองประธานกรรมการ
3. นายมงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการ
5. นายสกล กิตติ์นิธิ กรรมการ
6. นายคมฤทธิ์ กวินอัครฐิติ กรรมการ
7. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายวิชัย โภชนกิจ เป็นอดีตอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ที่เคยถูกนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จากกรณีการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยในช่วงการระบาด โควิด-19 ระลอกแรก ก่อนที่จะมีการคืนตำแหน่งให้ กระทั่งเจ้าตัวยื่นลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง