รีเซต

วันนี้วันอะไร วันวิสาขบูชา 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม

วันนี้วันอะไร วันวิสาขบูชา 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม
TNN ช่อง16
11 พฤษภาคม 2565 ( 22:58 )
117
วันนี้วันอะไร วันวิสาขบูชา 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม

รู้หรือไม่ วันวันวิสาขบูชา 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน


วันวิสาขบูชาปี 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งความหมายของวันวิสาขบูชาหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน


วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน คืออะไร คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติ คือเกิด ตรัสรู้ คือสำเร็จ ปรินิพพาน คือ ดับ ซึ่งเกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 เหตุการณ์ในวันเดียวกัน


วันประสูติ เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี โดยพระนางสิริมหามายาได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้ ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วันก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ" ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวชจนบรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า 

 

ตรัสรู้ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มพระศรีมหาโพธิบัลลังก์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี การตรัสอริยสัจสี่ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้าได้แก่

1. ทุกข์ คือ ความลำบาก ความไม่สบายกายไม่สบายใจ

2. สมุทัย คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์

3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ และ

4. มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์


โดยทั้ง 4 ข้อนี้ถือเป็นสัจธรรม เรียกว่า อริยสัจ เพราะเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าทรงค้นพบ เป็นสัจธรรมชั้นสูง ประเสริฐกว่าสัจธรรมสามัญทั่วไปปรินิพพาน เป็นวันปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริพาน ณ ต้นสาละ ใกล้เมืองกุสินารา เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี 


ที่มาข้อมูล : Wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง