รีเซต

ลงทะเบียนสมัครงานเกษตร อิสราเอล สมัครไปทํางานอิสราเอล ถูกกกฎหมาย 2565

ลงทะเบียนสมัครงานเกษตร อิสราเอล สมัครไปทํางานอิสราเอล ถูกกกฎหมาย 2565
Ingonn
27 กันยายน 2565 ( 00:42 )
58.7K
4
ลงทะเบียนสมัครงานเกษตร อิสราเอล สมัครไปทํางานอิสราเอล ถูกกกฎหมาย 2565

สมัครงานอิสราเอล เกษตร สมัครไปทํางานอิสราเอล 2565 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิด ลงทะเบียนสมัครงาน เกษตร อิสราเอล ทำงานต่างประเทศถูกกฎหมายใครที่ต้องการสมัครงานต่างประเทศ ทำงานอิสราเอล เช็กด่วน!

 

ด้วยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐอิสราเอล ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานไทยทำงานชั่วคราว ในภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตร ณ รัฐอิสราเอล ด้วยวิธีการดำเนินงานที่ยุติธรรม และโปร่งใส ซึ่งกำหนดให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน มีหน้าที่ในการรับสมัครเพื่อสุ่มคัดเลือกและจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล กรมการจัดหางาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสุ่มคัดเลือกให้ไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน" ดังต่อไปนี้


สมัครทํางานอิสราเอล2565

คนงานภาคเกษตร (เพศชาย)


คุณสมบัติของผู้สมัครงานอิสราเอล 2565

 1. สัญชาติไทย
 2. ต้องพ้นภาระการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 3. อายุระหว่าง 23 - 39 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2526 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2542)
 4. ไม่มีบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตร พำนักอาศัยอยู่ในรัฐอิสราเอล (ยกเว้นกรณีพี่ - น้อง)
 5. ไม่เคยทำงานในรัฐอิสราเอลมาก่อน
 6. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 7. มีสุขภาพกายและจิตใจดี สำหรับการทำงานกลางแจ้งในรัฐอิสราเอล ตามสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและหนาวในภาคเกษตร รวมถึงการทำงานในที่สูง และยกของหนัก
 8. ไม่เป็นโรคติดต่อ เช่น วัณโรค ตับอักเสบ บี ตับอักเสบซี เอชไอวี/เอดส์ หรือโรคอื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไม่เคยมีประวัติหรืออาการของโรคหัวใจ
 9. ตาไม่บอดสี
 10. ไม่มีอาการแขน ขา นิ้วมือ นิ้วเท้า กุด คด งอ ขาด ด้วน เกิน หรืออาการนิ้วล็อค
 11. ต้องมีประสบการณ์ทำงานเกษตรมาก่อน
 12. ไม่เคยมีประวัติการใช้สารเสพติด รวมถึงเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 13. คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขอื่น ๆ หรือตามที่ PIBA กำหนด

 

การรับสมัครและเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

คนหางานที่ประสงค์จะสมัครงานเกษตร อิสราเอล สามารถสมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีรายละเอียดดังนี้

 1. ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน โดยสามารถสแกน QR Code ที่แนบท้ายประกาศเพื่อสมัครงาน และดูวิธีลงทะเบียนและสมัครงานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

 2. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว (ใช้ในการสมัครงาน) หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา

 3. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) โดยถ่ายสำเนาเท่าขนาดจริง จำนวน 1 ฉบับ

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ

 5. สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ณ ปีที่เกิดของผู้สมัคร หรือ ท.ร.1/ก หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.15) ที่มีคำนำหน้าชื่อเป็นเด็กชาย (ด.ช.) จำนวน 1 ฉบับ

 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 7. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 8. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร ได้แก่ หนังสือสำคัญประจำตัว ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (สด.๘) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ (สด.83) หรือหนังสือรับรองการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

 9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส จดทะเบียนหรืออยู่กินกันฉันท์ สามี - ภรรยา จำนวน 1 ฉบับ

 10. สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรสทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า จำนวน 1 ฉบับ

 11. สำเนาใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 12. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ฉบับ

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารตามข้อ 2 - 12 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ E-Mail ของตนเอง หรือที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ในหัวข้อ "ดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง" หรือกรณีผู้สมัครไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 เพื่อดำเนินการสมัครให้ในวันและเวลาราชการ

 

หากผลการพิจารณาไม่ผ่านการอนุมัติขอให้ดำเนินการแก้ไข/ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 3 วันนับจากที่ได้รับแจ้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณาให้แก้ไขเกินกว่า 3 ครั้ง จะถือว่าไม่ผ่านการอนุมัติ

 

ลงทะเบียนสมัครงานเกษตร อิสราเอล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ทางโทรศัพท์หมายเลข · ๒๒๔๕ 02-245-0978 , 02-245-9430 และ 02-245-0890 หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

ข้อมูล กองบริหารแรงงานไปต่างประเทศ

 

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง