รีเซต

"สุริยะ" เร่งไทยศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติปี70 ชงครม.เคาะแผนปฏิบัติการเร็วๆนี้

"สุริยะ" เร่งไทยศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติปี70 ชงครม.เคาะแผนปฏิบัติการเร็วๆนี้
มติชน
23 พฤศจิกายน 2564 ( 13:42 )
35
"สุริยะ" เร่งไทยศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติปี70 ชงครม.เคาะแผนปฏิบัติการเร็วๆนี้

“สุริยะ” เร่งไทยศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติปี70 ชงครม.เคาะแผนปฏิบัติการเร็วๆนี้ ลุ้นส่งออกเครื่องมือแพทย์พุ่ง 1.45 แสนล.

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการการแพทย์ครบวงจร หนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (เอส-เคิร์ฟ) ว่า รัฐบาลมุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการการแพทย์ครบวงจร เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ล่าสุดพบว่าเติบโตขึ้นมาก จากช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา(มกราคม-กันยายน2564) การส่งออกเติบโต 22.2% ตลอดปีคาดว่าจะเติบโต 29.6% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 145,756 ล้านบาท เป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมวงการแพทย์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และการที่สังคมไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ ดังนั้นกระทรวงฯจะเร่งเดินหน้าผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เร่งจัดทำแผนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ คาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาเร็วๆนี้

 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการที่จะมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่ 1. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องมือแพทย์ในอาเซียน ภายในปี 2570 จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นคงภายในประเทศ ยกระดับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม คุณภาพและมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในระดับสากล ทั้งนี้จากการศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนหลัก พบว่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการแพร่ระบาดของโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ รวมไปถึงแนวโน้มทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ ไอโอที 5จี เอไอ ทำให้เกิดแนวโน้มการพัฒนาเครื่องมือแพทย์เพื่อตอบสนองตลาดและเทคโนโลยีเป้าหมายในดังกล่าว อาทิ การรักษาแบบเทเลเมดิซีน หรือ โทรเวชกรรม และเทเลเฮลท์ ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นี้มีศักยภาพเป็นสมาร์ท ฮอสพิทัล และเป้าหมายการเป็น เมดิคัล ฮับ หรือศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ของประเทศไทยในที่สุด

 

นายทองชัย กล่าวว่า 2. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตอุปกรณ์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอาเซียน มีเทคโนโลยีเป็นของตนเองภายในปี 2570 โดยจะยกระดับซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะทั้งระบบ ผ่าน 3 มาตรการหลัก คือ มาตรการที่ 1 ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน สร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มด้วยการดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการเชื่อมโยงอุปทานอย่างครบวงจร และส่งเสริมการผลิตด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาตรการที่ 2 กระตุ้นอุปสงค์เพื่อสร้างตลาดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระยะแรกจะเน้นพัฒนาในกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ สมาร์ท โฮม สมาร์ท แฟคทอรี สมาร์ท ฮอสพิทัล แอนด์ เฮลท์ และสมาร์ท ฟาร์ม ผ่านการสนับสนุนให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กระตุ้นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และมาตรการที่ 3 สร้างและพัฒนาอีโคซิสเท็ม ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านสมาร์ท อิเล็กทรอนิกส์ ให้ยกระดับเป็นสมาร์ท ดีเวลลอปเตอร์ ที่สามารถออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งและทดลองระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในกลุ่มสมาร์ท ฮอสพิทัล ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง