รีเซต

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี 3 ตำแหน่ง

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี 3 ตำแหน่ง
TNN ช่อง16
30 พฤศจิกายน 2565 ( 13:21 )
62
ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี 3 ตำแหน่ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่แต่งตั้งรัฐมนตรีตามตำแหน่งที่ว่างลง ภายหลัง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2564 และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 1. นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2. นายสุนทร ปานแสงทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง