PR Canada : แนวทางขอวีซ่าถาวรแคนาดาที่ควรรู้

PR Canada : แนวทางขอวีซ่าถาวรแคนาดาที่ควรรู้
Ingonn
28 เมษายน 2564 ( 14:56 )
4.6K
PR Canada : แนวทางขอวีซ่าถาวรแคนาดาที่ควรรู้

จากกรณี ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง Jack Phaunpa ได้แชร์วิธีย้ายสัญชาติไปอยู่แคนนาดาว่า “จบม.3 อายุไม่เกิน 35 เงินเก็บน้อย ... ภาษาอังกฤษไม่ดี ... อยากได้ PR Canada ทำยังไง” โดยได้แชร์ไว้ทั้งหมด 13 ข้อ สำหรับผู้ที่มีใจรักแคนนาดาจริงๆ พร้อมสนับสนุนให้เรียน GED สอบ GED สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโอกาสได้รับวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าระดับการศึกษาในระดับมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา

 

 

 

การขอสัญชาติแคนาดา


การจะขอสัญชาติแคนาดาโดยตรงเลยไม่สามารถทำได้แต่สิ่งที่ทุกคนจะได้นั่นคือวีซ่าถาวร หรือที่เรียกกันว่า PR Canada โดยการแบ่งแยกของผู้ที่ต้องการพำนักอาศัยในแคนาดาจะแบ่งหมวดหมู่ย่อยได้ดังนี้

 

1.กลุ่มนักลงทุน – คนที่ต้องการย้ายเข้าไปอยู่ในแคนาดาต้องมีการนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารในประเทศแคนาดาขั้นต่ำคนละ 4 แสนดอลลาร์แคนาดา ระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี และไม่ได้รับดอกเบี้ยใด ๆ เป็นการตอบแทนทั้งสิ้น

 

2.กลุ่มนักธุรกิจ – ผู้ต้องการย้ายไปในแคนาดากลุ่มนี้ต้องมีการเปิดธุรกิจในแคนาดาขั้นต่ำเป็นเวลา 1 ปี มีพนักงานชาวแคนาดาอยู่ในธุรกิจอย่างต่ำ 1 คน

 

3.กลุ่มนักวิชาชีพ – กลุ่มที่ประเทศแคนาดาต้องการทุกปีอยู่แล้วคือ แพทย์, พยาบาล, วิศวกร ขณะที่กลุ่มวิชาชีพอื่น ๆ เช่น นักกฎหมาย, นักการเงิน, นักบัญชี, ด้านคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จะต้องการตามความเหมาะสมในแต่ละปี

 

4.กลุ่มผู้ลี้ภัย – คนกลุ่มนี้ต้องมาจากประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเมือง

 

5.กลุ่มแรงงานต่างชาติชั่วคราว – ต้องเป็นกลุ่มคนที่เข้าไปทำงานใช้งานงาน เป็นคนต่างชาติและทำได้แค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

 

กรณีกลุ่มผู้เข้าเมืองของแคนาดา 1-4 เมื่อทำ PR Canada เรียบร้อยและอาศัยอยู่ในประเทศเกิน 3 ปีจะมีสิทธิ์ในการของ Citizen หรือการขอเป็นพลเมืองแคนาดา ขณะที่กลุ่มผู้อพยพกลุ่มที่ 5 ต้องเคยทำงานในประเทศนี้ครบ 2 ปี แล้วค่อยดำเนินเรื่องในการขอทำ PR ให้ครบ 1 ปี เมื่อผ่านแล้วจึงมีสิทธิ์ขอเป็นพลเมืองของประเทศนี้ได้

 

นอกจากนั้นในกระทู้พันทิพย์รายหนึ่งยังระบุไว้ว่า การขอวีซ่าถาวรแคนาดา หรือ PR Canada สามารถทำได้ด้วยวิธีนี้


1.แต่งงานกับชาวแคนาดา


2.เรียนต่อที่แคนาดา เมื่อเรียนจบให้สมัครงานทำต่อ


3. Enterpreneur immigration - ต้องมีเงินอย่างน้อย $600,000 - $1,500,000 CAD ในบัญชีเพื่อมาเปิดบริษัทที่แคนาดา

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

คุณสมบัติผู้ขอวีซ่าแคนาดา


ผู้ยื่นขอวีซ่าแคนาดาต้องนำเสนอต่อหน่วยงานวีซ่าแคนาดาให้เห็นว่า ตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนภายใต้กฏหมาย Immigration and Refugee Protection Act and Regulation โดยผู้ขอวีซ่าแคนาดามีวัตถุประสงค์เดินทางเข้ามาในแคนาดาเป็นการชั่วคราว

  
   • มีเอกสารเดินทางหรือพาสปอร์ตของตนเองและผู้ติดตาม


   • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจแพร่กระจายต่อสาธารณชน


   • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือทำผิดกฏหมายตรวจคนเข้าเมือง


   • ไม่เคยมีประวัติการกระทำที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชน หรือเข้าร่วมกับองค์กรอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของแคนาดา


   • มีความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดเช่น มีหน้าที่การงาน, มีบ้านพักอาศัย, มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี (ทรัพย์สิน/การเงิน) หรือมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง โดยสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดให้ท่านให้เดินทางกลับประเทศไทย


   • เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจว่า ท่านจะไม่ลักลอบทำงานในแคนาดาหรือเรียนหนังสือในแคนาดาโดยไม่ได้รับอนุญาต


   • เจ้าหน้าที่วีซ่าแคนาดามั่นใจว่า เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจในแคนาดา ท่านจะเดินทางออกไปจากแคนาดา


   • มีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้ามาพำนักในแคนาดา (จำนวนเงินที่ต้องแสดงขึ้นอยู่กับว่า อยู่ในแคนาดานานแค่ไหน พักโรงแรม หรือพักบ้านเพื่อน ญาติ เป็นต้น)


   • หากมีคนรู้จักในแคนาดา อาจเตรียมจดหมายเชิญ Letter of invitation จากเพื่อน ญาติ หรือคนรู้จักที่พำนักในแคนาดา


   • พลเมืองไทยต้องยื่นขอวีซ่าแคนาดาก่อนเข้าแคนาดา


     *สำหรับพลเมืองประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า ต้องยื่นขอ Electronic Travel Authorization (eTA) ก่อนเดินทางเข้าแคนาดา

 

 

เอกสารขอวีซ่าแคนาดา 

1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ท่านจะเดินทางเข้าแคนาดา

หนังสือเดินทางควรมีอายุเหลือหลายปี เพราะหากเจ้าหน้าที่วีซ่าแคนาดามั่นใจเคสของท่าน อาจอนุมัติวีซ่าแคนาดาที่มีอายุ (validity) ยาวหลายปี จนถึงวันหมดอายุในพาสปอร์ต


2.รูปถ่ายพาสปอร์ตไม่เกิน 6 เดือนขนาด 35 ซม. x 45 ซม. จำนวน 2 ใบ (วัดระยะใบหน้าช่วงคางถึงปลายผมระหว่าง 31-36 ซม.)

อย่าลืม เขียนชื่อและวันเดือนปีเกิด ด้านหลัง


3.หลักฐานการเงินเช่น จดหมายรับรองธนาคาร, สมุดบัญชีธนาคารหรือสเตทเมนต์ย้อนหลัง 12 เดือน

สเตทเมนต์ธนาคาร ควรมียอดเงินที่มากและมีการหมุนเวียนที่ดี จะเป็นประโยชน์


**ข้อสังเกตุ - ถึงแม้มียอดเงินในบัญชีไม่มาก แต่หากผู้ขอวีซ่าสามารถนำเสนอได้ว่า มีหน้าที่การงาน มีธุรกิจส่วนตัว มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเงิน หรือ ผู้ขอวีซ่ามีความผูกพันที่แข็งแรงกับประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ในอันที่จะดึงดูดให้ท่านเดินทางกลับออกไปจากแคนาดาเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจ วีซ่าอาจได้รับอนุมัติเช่นกัน


4.จดหมายหรือเอกสารรับรองการถือครองหุ้น พันธบัตร หรือหน่วยลงทุนต่างๆ

หากมีการถือครองทรัพย์สินแบบลงทุนฝากประจำ ให้นำเสนอไปด้วย

 

5.สลิปเงินเดือน

อย่างน้อย 6 เดือน (หากไม่มี ให้ส่งเอกสารอื่นทดแทนตามความเหมาะสม)

 

6.เอกสารโฉนด อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอง

เป็นสำเนาโฉนด รูปถ่ายหลักทรัพย์ หากจำเป็นอาจแนบใบรับรองราคาประเมินที่ดินไปด้วย 


7.หลักฐานอื่นที่เหมาะสม เช่น สเตทเมนต์ผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนนักศึกษา), จดหมายรับรองจากนายจ้าง (ระบุตำแหน่ง, อายุงาน, เงินเดือน, ระยะเวลาลางาน), หลักฐานด้านการงาน/การเงินของคู่สมรส, หลักฐานการงาน/การเงินของผู้ที่เราจะเข้าไปเยี่ยมในแคนาดา ฯ


เน้นเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ขอวีซ่า (หรือผู้ปกครอง ผู้สนับสนุนด้านการเงิน) มีความพร้อมด้านการเงิน เพียงพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างเข้าไปพำนักชั่วคราวในแคนาดา

 

8.รายละเอียดการเดินทางเช่น เอกสารจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรม, เอกสารลงทะเบียนประชุมสัมมนา, บัตรเชิญจากบุคคลหรือธุรกิจในแคนาดา ฯ

เอกสารจองตั๋วเครื่องบิน หรือจองที่พักในแคนาดาทางออนไลน์ (ยังไม่ต้องชำระเงิน)


9.กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ (บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วน, บุคคลธรรมดา) ให้นำเสนอเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจเช่น หนังสือรับรองบริษัท, ใบทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตต่างๆ,ใบจดทะเบียนภาษี, ใบจดทะเบียนประกันสังคม, สเตทเมนต์ธุรกิจอย่างน้อย 6 เดือน, เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ


10.กรณีนักเรียน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา

หากมีผลการเรียนที่ดี มีประวัติเรียนดี กิจกรรมดีเด่น หรือเคยได้รับทุนฝึกงานดูงาน ในประเทศต่างประเทศ ควรแนบเอกสารไปด้วย

 

11.กรณีนักธุรกิจผู้มีความประสงค์ขอวีซ่าแคนาดาเพื่อเข้ามาในแคนาดาเพื่อหาโอกาสด้านธุรกิจการค้า, ช่องทางการลงทุน หรือพัฒนาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ควรยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ จดหมายเชิญจากคู่ค้าทางธุรกิจในแคนาดา มีรายละเอียดที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อในแคนาดา เว็บไซต์ เป็นต้น


12.หากมีความประสงค์อยู่ในแคนาดานานเกินกว่า 6 เดือน หรือต้องการทำงานในแคนาดา ให้ยื่นขอ ใบอนุญาตทำงานแคนาดา (Canada Work Permit)


ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่เว็บไซต์ หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และสัญชาติแคนาดา 

 

 

 

เรื่องที่ควรรู้หากขอวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada 


1.วีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada (Permanent Resident of Canada) หรือเรียกว่ากรีนการ์ดแคนาดา มีสถานะเท่าเทียมกับพลเมืองแคนาดาทุกประการ ยกเว้น ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง/ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และมีพันธะต้องพำนักในแคนาดาอย่างน้อย 730 วันในทุกๆ 5 ปี (Residency Obligations)

 

2.ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada พำนักอาศัยอย่างเสรีได้ในพื้นที่ทุกแห่งในแคนาดา / ประกอบธุรกิจ การค้าได้ทุกประเภท / ทำงานรัฐบาลหรือเอกชน / เรียนหนังสือในทุกระดับ และได้รับสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่างๆ เทียบเท่าพลเมืองแคนาดา

 

3.ขอสัญชาติแคนาดาและพาสปอร์ต (Canadian Citizenship & Passport) เมื่อพำนักอยู่ในแคนาดาครบ 3 ปีในทุก 5 ปี (กฏหมายแก้ไขล่าสุด 2016) 

 

4.พลเมืองแคนาดาผู้ถือพาสปอร์ตแคนาดา เดินทางเข้า-ออกกว่า 188 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa Free) หรือขอวีซ่าเมื่อไปถึง (Visa on arrival) โดยพาสปอร์ตแคนาดาได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 3 ของโลก เทียบเท่ากับ พาสปอร์ตเยอรมัน 

 

4.มีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกับพลเมืองที่เกิดในแคนาดา (Canadian-born citizens) ทุกประการ

 

5.กฎหมายไทยอนุญาตให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ (Dual / Multi Citizenship) มีสถานะเป็นพลเมืองแคนาดาและพลเมืองไทย ถือทั้งพาสปอร์ตแคนาดาและพาสปอร์ตไทย


หมายเหตุ :  พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มิได้มีบทบัญญัติกำหนดเกี่ยวกับผู้มีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นในขณะเดียวกันไว้โดยตรง และไม่ได้มีบทบัญญัติกำหนดว่าให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นในขณะเดียวกันต้องเสียสัญชาติไทยเพราะข้อเท็จจริงที่บุคคลนั้นมีสัญชาติอื่นอยู่ด้วย ดังนั้น หากบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นในขณะเดียวกันมิได้แสดงเจตนาสละสัญชาติไทย หรือกระทำการใดที่อาจเป็นเหตุให้องค์กรของรัฐถอนสัญชาติ และไม่มีสถานการณ์ที่บุคคลอาจเสียสัญชาติ หรือกระทำการใดที่เป็นการยอมรับว่าตนเป็นคนต่างด้าว บุคคลนั้นจึงสามารถถือสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นได้ในขณะเดียวกัน ส่วนบุคคลนั้นจะเสียอีกสัญชาติหนึ่งหรือไม่ประการใดก็ย่อมเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของประเทศนั้น ทั้งนี้ คุณดวงใจฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลในทางปฎิบัติได้จากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รักษาการพระราชบัญญัติสัญชาติฯ

 

6.ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada ไม่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในแคนาดาตลอดเวลา

 

7.การขอวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada ท่านยังไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานหรือละทิ้งธุรกิจ ชีวิตประจำวันในเมืองไทย โดยทันทีแต่อย่างใด เมื่อได้รับวีซ่าถาวรและเป็นประชากรถาวรแคนาดา ท่านเดินทางไป-กลับประเทศไทยได้ มีเวลาวางแผน/เตรียมตัวอีกยาวนานหลายปี แล้วจึงค่อยโยกย้ายถิ่นฐานถาวรไปอยู่ในแคนาดา

 

8.เมื่อได้รับสถานะพลเมืองแคนาดาแล้ว สัญชาติแคนาดาคงอยู่ติดตัวตลอดชีพและตกทอดไปถึงลูกหลาน สามารถพาสามาชิกในครอบครัวไปอยู่ร่วมกันได้

 

9.ได้รับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐเทียบเท่ากับพลเมืองแคนาดาทุกประการ

 

10.การศึกษาแคนาดารัฐบาลส่งเสริมเป็นอย่างดี รวมทั้งขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล/ทุนการศึกษา/เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ ได้

 

11.สามารถทำงานได้และรับค่าจ้างในอัตราเท่าเทียมกันกับประชากรชาวแคนาดา

 

12.สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีอิสระเสรีหรือถทำงานกับภาครัฐบาลหรือเอกชนได้อย่างไม่ปิดกั้น

 

 

 

ข้อมูลจาก THAI-CANADA GROUP