รีเซต

อปท.พอใจ มหาดไทยแจ้งด่วนทุกจังหวัดปลดล๊อกใช้งบกลางแก้โควิด-19 ระบาด ได้

อปท.พอใจ มหาดไทยแจ้งด่วนทุกจังหวัดปลดล๊อกใช้งบกลางแก้โควิด-19 ระบาด ได้
มติชน
10 เมษายน 2563 ( 13:05 )
50
อปท.พอใจ มหาดไทยแจ้งด่วนทุกจังหวัดปลดล๊อกใช้งบกลางแก้โควิด-19 ระบาด ได้

จากกรณีองค์กรปกครองท้องถิ่น ( อปท.)ทั่วประเทศ วิตกว่าจะมีปัญหาจากการใช้งบกลาง เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังจากผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้งบประมาณของ อปท.ตีความว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ใช่สาธารณภัย โดยอ้างว่ากรมควบคุมโรคยังไม่ประกาศเป็นสาธารณภัย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค ทำให้ อปท. ไม่สามารถใช้งบกลางได้

 

ความคืบหน้าวันที่ 10 เมษายน นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดท่าวประเทศ เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย อปท.สามารถใช้จ่ายงบประมาณให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภัย ตามระเบียบที่กำหนด การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบที่กำหนด และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามระเบียบได้

 

“ หนังสือซักซ้อมแจ้งว่าการใช้จ่ายงบประมาณขอให้ดำเนินการ ตามระเบียบโดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย และหมวดอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเงินสะสม ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือก่อนหน้านี้ อนุมัติให้ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม หรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สำหรับการแจ้งหนังสือซักซ้อมแนวทางการใช้งบประมาณ เป็นการแก้ไขปัญหาและข้อกังวลใจของพี่น้องท้องถิ่นทั่วประเทศ”นายศักดิพงศ์ กล่าว

 

ประธานสมาพันธ์ฯ กล่าวอีกว่า เนื่องจากโรคโควิด-19 ถือว่าเป็นโรคระบาดที่มีความร้ายแรง สำหรับวิธีการแก้ปัญหา อปท.ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ แม้ว่าหนังสือสั่งการของกระทรวงฯยังไม่ได้มีข้อสรุปจากเจ้าหน้าที่ สตง. หรือ ป.ป.ช.ได้ ทั้งหมด แต่ทำให้ท้องถิ่นได้มีขวัญกำลังใจ ในการที่จะทำหน้าที่ต่อไป ทุกฝ่ายไม่ต้องการให้การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องขัดแย้งทางการเมือง หรือ แบ่งแยกระหว่างหน่วยราชการส่วนกลาง ภูมิภาค หรือท้องถิ่น เ แต่ขอให้ตระหนักถึงการทำหน้าที่บริการประชาชน ทุกฝ่ายควรร่วมด้วยช่วยกัน ให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปให้ได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง