รีเซต

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ หนุนบจ.ฟื้นฟูกิจการ ออกหุ้นใหม่ได้คล่องตัว เริ่ม 16 เม.ย.

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ หนุนบจ.ฟื้นฟูกิจการ ออกหุ้นใหม่ได้คล่องตัว เริ่ม 16 เม.ย.
ทันหุ้น
17 เมษายน 2567 ( 14:57 )
12
ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ หนุนบจ.ฟื้นฟูกิจการ ออกหุ้นใหม่ได้คล่องตัว เริ่ม 16 เม.ย.

#ฟื้นฟูกิจการ #ทันหุ้น - ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายล้มละลาย

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายล้มละลาย หรือเรียกว่า “บจฟฟ.” เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติม ในกรณีที่ได้เปิดเผยและ/หรือนำส่งข้อมูลได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ได้อย่างคล่องตัวโดยไม่มีภาระเกินควร ขณะที่มีการคุ้มครองผู้ลงทุนด้านการมีข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

 

ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ของ บจฟฟ. เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ บจฟฟ. ที่เปิดเผยได้ตามเกณฑ์ สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามแผนฟื้นฟูฯ ได้และการฟื้นฟูกิจการทำได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์* โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 

1) เพิ่มช่องทางให้ บจฟฟ. ที่มีความจำเป็นต้องเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามแผนฟื้นฟูฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้รับยกเว้นการยื่นคำขออนุญาตก่อนการเสนอขาย แต่ยังคงให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ลงทุนโดยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

 

2) กำหนดให้การยื่นแบบ filing ใช้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) เช่นเดียวกับกรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และเพิ่มเติมข้อมูลการฟื้นฟูกิจการ เช่น แผนฟื้นฟูฯ สรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูฯ ความเสี่ยงสำคัญที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing ดังกล่าว ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing (cooling-off period) เป็นเวลา 14 วัน โดยมีที่ปรึกษาทางการเงิน (financial advisor หรือ FA) เป็นผู้ร่วมจัดทำแบบ filing และ FA ต้องไม่เป็นผู้บริหารแผน

 

3) กำหนดระยะเวลาเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ภายในระยะเวลาที่แผนฟื้นฟูฯ กำหนด

 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ:

*ประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2567 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ (https://publish.sec.or.th/nrs/10173s.pdf)

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2567 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 22) (https://publish.sec.or.th/nrs/10177s.pdf)

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2567 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 4) (https://publish.sec.or.th/nrs/10175s.pdf)

(4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 7/2567 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 69) (https://publish.sec.or.th/nrs/10172s.pdf)

(5) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 8/2567 เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 13) (https://publish.sec.or.th/nrs/10171s.pdf)

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง