รีเซต

เริ่มแล้ว! ลดอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย เหลือ 2% ผ่านออนไลน์

เริ่มแล้ว! ลดอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย เหลือ 2% ผ่านออนไลน์
มติชน
18 มกราคม 2564 ( 12:25 )
68
เริ่มแล้ว! ลดอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย เหลือ 2% ผ่านออนไลน์

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (12 มกราคม) ที่ประชุมอนุมัติ ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนพัฒนา และรายจ่ายเพื่อการบริการ ระบบใบกำกับภาษี และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) และ ระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) สามารถหักภาษีได้เป็น 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่รวมถึงรายจ่าย การลงทุนติดตั้งเครื่องบันทึกการเก็บเงิน สำหรับรายจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากเดิมที่สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

 

ทั้งนี้ ครม. ยังอนุมัติการขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตราร้อยละ 3 เหลืออัตราร้อยละ 2 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e-Withholding Tax จากเดิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เป็นตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดเพิ่มเติม ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ในส่วนที่มีอัตราร้อยละ 5 เหลืออัตราร้อยละ 2 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e-Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 

มาตรการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลงทุนในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้กระดาษ และที่สำคัญเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ภาครัฐสูญเสียรายได้นิติบุคคลประมาณ 3,000 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง