เช็กเลย! ใช้เอกสารอะไรบ้าง 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เดินทางข้ามจังหวัด

เช็กเลย! ใช้เอกสารอะไรบ้าง 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เดินทางข้ามจังหวัด
มติชน
20 กรกฎาคม 2564 ( 15:16 )
39
เช็กเลย! ใช้เอกสารอะไรบ้าง 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เดินทางข้ามจังหวัด

ภายหลังจากศบค. ประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

 

 

โดยจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้นจากข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า  ทั้งนี้มีการเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) จาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด (กทม. ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี อยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ (20 ก.ค. 64)

 

ทั้งนี้ขอประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนัก หากไม่มีเหตุจำเป็น ยกเว้นเพื่อจัดหาอาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ พบแพทย์ และรับวัคซีน เพื่อลดการเดินทางให้มากที่สุด

หากจำเป็นต้องเดินทางเข้า – ออก พื้นที่สีแดงเข้ม จะต้องแสดงเอกสาร/หลักฐาน แก่ฝ่ายความมั่นคง ณ ด่านตรวจ ควบคุมทั้งขาเข้าและขาออก รอบนอกพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม


.

 


1.เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต

 

2.สแกน QR code ไทยชนะที่ด่านตรวจ

 

3.ลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ รับ QR code “หยุดเชื้อเพื่อชาติ” โดยกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ https://covid-19.in.th

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง