รีเซต

นิสิตจุฬาฯ เสนอ ผู้บริหารมหา'ลัย ลดค่าเทอม อย่างน้อยร้อยละ20 หลังโควิดยังป่วน ต้องเรียนออนไลน์

นิสิตจุฬาฯ เสนอ ผู้บริหารมหา'ลัย ลดค่าเทอม อย่างน้อยร้อยละ20 หลังโควิดยังป่วน ต้องเรียนออนไลน์
มติชน
11 มกราคม 2565 ( 14:44 )
102
นิสิตจุฬาฯ เสนอ ผู้บริหารมหา'ลัย ลดค่าเทอม อย่างน้อยร้อยละ20 หลังโควิดยังป่วน ต้องเรียนออนไลน์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ส่ง จดหมายเปิดผนึกถึงคณบดี เรื่องเสนอข้อเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยทบทวนมาตรการลดค่าเทอมเพิ่ม โดย ระบุว่า ตามที่สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสโมสรนิสิต/กรรมการนิสิตทุกคณะ พร้อมกับผู้สนับสนุนกว่า 8,000 รายชื่อได้เสนอข้อเรียกร้องถึงอธิการบดีให้พิจารณาลดค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 50 อันมีผลสำเร็จไปแล้วนั้น

 

ปรากฏว่าในภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของนิสิตและประชาชนในประเทศเป็นวงกว้าง และได้นำไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยในทุกภาคส่วน ซึ่งอาจลดทอนโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาของนิสิตจากการเรียนการสอนออนไลน์ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายลง ทำให้นิสิตไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยตามปกติได้อีกชั่วระยะหนึ่ง

 

ด้วยเหตุนี้ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จึงขอเรียนท่านให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาออกมาตรการลดค่าเล่าเรียนเป็นอย่างน้อยร้อยละ 20 ในภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนิสิตและบรรเทาความเดือดร้อนที่นิสิตได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง