รีเซต

UOBAM ขายรับกองทุนTESG เล็งเปิดตัวUTSEQลุยหุ้นไทย

UOBAM ขายรับกองทุนTESG เล็งเปิดตัวUTSEQลุยหุ้นไทย
ทันหุ้น
30 พฤศจิกายน 2566 ( 22:30 )
2
UOBAM ขายรับกองทุนTESG เล็งเปิดตัวUTSEQลุยหุ้นไทย

#UOBAM #ทันหุ้น UOBAM เตรียมออกกอง TESG ในชื่อกองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซัสเทนเนเบิล (UTSEQ) ให้กับนักลงทุนไทยเร็วๆ นี้ ที่ไม่เพียงได้สิทธิลดหย่อนภาษี แต่ยังสนบัสนุนธุรกิจที่มีแผน ESG เติบโตอย่างยั่งยืน


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ UOBAM เตรียมเสนอขาย กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซัสเทนเนเบิล (UTSEQ) ให้กับนักลงทุนไทย หลังจากกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการจัดตั้งกองทุน THAIESG เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2566 ซึ่งบริษัทได้ยื่นขออนุมัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อจัดตั้ง กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซัสเทนเนเบิล (UTSEQ) ทันที โดยคาดว่าจะเสนอขายให้กับนักลงทุนไทยได้ในช่วงต้นเดือน ธันวาคม 2566เป็นต้นไป


ทั้งนี้ กองทุน THAIESG มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย โดยมีจุดเด่นที่เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่พิจารณาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)


ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต


ลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมิน ไม่เกิน 100,000บาทต่อปี เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาต่างหาก ไม่ต้องไปรวมกับยอดเงินลงทุน 500,000บาทที่เป็นเพดานของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) + กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกบข. + ประกันชีวิตแบบบำนาญ + กองทุนเพื่อการออม (SSF)


ต้องถือไว้ 8 ปีเต็มจริง ๆ นับแบบวันชนวัน ให้สิทธิซื้อตั้งแต่ปี 2566 ถึงปี 2575 (รวมซื้อได้ 10ปี)ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ลงทุนปีไหนลดหย่อนปีนั้นรองรับกลุ่มลูกค้า LTF ที่ครบกำหนด และตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มเงินลงทุนเพื่อการเกษียณ


ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  UOBAMได้มีส่วนร่วมในการผลักดันการนำเอาปัจจัย ESG เข้ามาผนวกเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารการลงทุน ดังนั้นบริษัทจึงสนับสนุนนโยบายดังกล่าว เพื่อสนับสนุนภาพรวมการลงทุนในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านนักลงทุนได้มีโอกาสออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต ตลาดหุ้นไทยให้มีความแข็งแรงขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนธุรกิจที่คำนึงถึงปัจจัย ESG


UOBAM จึงได้จัดเตรียมเสนอขาย กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซัสเทนเนเบิล (UTSEQ) เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ที่มีกลยุทธ์การบริหาร เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) และมีการนำเอาปัจจัย ESG เข้ามาผนวกในกระบวนการลงทุน 


นอกจากนี้กองทุน UTSEQ ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีการเปิดเผยข้อมูลในโครงการและหนังสือชี้ชวนว่ามีการจัดการกองทุนรวมโดยมุ่งความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักสากลอีกด้วย โดยกองทุน UTSEQ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดตั้งจาก ก.ล.ต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง