รีเซต

ถอดบทเรียน"คอนเน็กซ์ อีดี" ซีพีเอฟร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรปูทางอาชีพให้น้อง

ถอดบทเรียน"คอนเน็กซ์ อีดี" ซีพีเอฟร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรปูทางอาชีพให้น้อง
TNN ช่อง16
17 สิงหาคม 2565 ( 18:10 )
72
ถอดบทเรียน"คอนเน็กซ์ อีดี" ซีพีเอฟร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรปูทางอาชีพให้น้อง

เป้าหมายสร้างทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่ต่างจังหวัดหรือในพื้นที่ห่างไกล ผ่านการทำโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน คือ ผลสัมฤทธิ์ที่โรงเรียนและผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner: SP) วางแผนร่วมกันในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED)

"โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ปลอดสารพิษ" ของ โรงเรียนบ้านบุตะโก จังหวัดนครราชสีมา เป็น 1 ในจำนวนกว่า 200 โครงการ ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สนับสนุนโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี ในความรับผิดชอบของซีพีเอฟ เป็นการส่งต่อองค์ความรู้ให้กับนักเรียนโดยปราชญ์ชุมชนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพี่ๆ SP ของซีพีเอฟที่คอยให้คำแนะนำกับโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านอาชีพและด้านวิชาการไปพร้อมกัน ผลผลิตพืชผัก นำไปจำหน่ายที่โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน และนำไปจำหน่ายในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่นอกจากนี้ นักเรียนคิดริเริ่มต่อยอดนำพืชผักในโครงการฯ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าและแปรรูปถนอมอาหาร นำออกจำหน่ายทางออฟไลน์และออนไลน์ เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน และนักเรียนยังได้เรียนรู้การตลาดออนไลน์ เป็นกลยุทธ์การขายที่สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังจังหวัดต่างๆได้อีกด้วย

นางวังภูไพร คุณทะวงษ์ สอนวิชาการงานอาชีพและเป็นคุณครูที่ปรึกษาโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ฯ เล่าว่า โรงเรียนวางแผนการสอนเป็นแบบหน่วยโครงงานอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เน้นฝึกทักษะอาชีพ โดยคาดหวังให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child –centered learning) ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดบทบาทการบรรยายหน้าห้องเรียน และเพิ่มบทบาทผู้เรียนในห้องเรียนหรือแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน อยากเห็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นฐานงานอาชีพต่างๆ ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ โดยบูรณาการไปยัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่หลากหลาย สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้


"โครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี ซึ่งซีพีเอฟให้การสนับสนุนโรงเรียนทำโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ปลอดสารพิษ เป็นโครงการที่โรงเรียนสามารถต่อยอดพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ขอขอบคุณซีพีเอฟที่สนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนด้านความรู้ ทำให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต" คุณครูที่ปรึกษาโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ฯ กล่าว


ปัจจุบัน โรงเรียนฯ เปิด "ศูนย์เรียนรู้สู่ความพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี"เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และจัดทำศูนย์เรียนรู้สู่ความพอเพียงในเฟสบุ๊ค เพื่อให้หน่วยงานและผู้สนใจ เข้าศึกษาองค์ความรู้ในศูนย์เรียนรู้ได้ตลอดเวลาเป็นศูนย์เรียนรู้ ตลอดชีวิตให้กับนักเรียน ชุมชน หน่วยงาน และผู้สนใจน.ส.ศุรางรัฐปรัชญา ปะตาทะยัง หรือครูแพรว สอนวิชาวิทยาศาสตร์ บูรณาการโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ปลอดสารพิษ กล่าวว่า ประทับใจที่โรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัด ได้มีโอกาสทำโครงการดีๆ นำเสนอศักยภาพของโรงเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนในโรงเรียน ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ได้ลองผิดลองถูก เรียนรู้การแก้ปัญหา จนเกิดเป็นผลผลิตผักและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับโรงเรีย ในมุมมองของครูที่สอนวิทยาศาสตร์มองถึงอนาคตการศึกษาของไทย ที่นักเรียนสามารถนำทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กๆจดจำได้ดีกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ผ่านการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว

ด.ญ.สุพิชญา บัวนาค หรือ น้องลูกหม่อน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า สิ่งที่หนูวาดฝัน คือ อยากให้โรงเรียนมีห้องเรียนกับธรรมชาติ ที่ได้ฝึกปฏิบัติจริง รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากค่ะ คุณครูบอกหนูว่าโครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี เป็นโครงการเอกชนที่มาสนับสนุนโรงเรียนสร้างโรงปลูกผักที่ใหญ่และดีมากค่ะ หนูได้ฝึกปลูกผัก ทำปุ๋ยหมัก ขอขอบคุณที่มาสร้างโรงปลูกผักให้โรงเรียน ทำให้หนูมีที่เรียนนอกห้องเรียนแห่งใหม่ หนูได้อยู่กลุ่มโครงงานปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ปลอดสารพิษ ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกผักครบวงจร การเพาะกล้า การเตรียมดิน การทำปุ๋ยหมัก เพาะกล้าจากลังไข่ที่ไม่ใช้แล้วและนำใบไม้เศษอาหารมาทำปุ๋ย ทำให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มองข้ามว่าแต่ก่อนไม่มีค่า ตอนนี้ใบไม้เป็นสิ่งมีค่าเก็บไว้ทำปุ๋ยได้ค่ะ


ด้านน.ส.ปิ่นมณี วงมาเกษ หรือ น้องปิ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแกนนำของโครงการฯ กล่าวว่า ดีใจมากที่มีภาคเอกชนมาสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ช่วยสร้างโอกาสให้โรงเรียนชนบทได้มีโครงการดี โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ปลอดสารพิษ เป็นโครงการที่ครบวงจร ทำให้ได้เรียนรู้ตั้งแต่ปลูกผัก การแปรรูป การตลาด เป็นโครงการที่สร้างความยั่งยืนให้กับโรงเรียน นักเรียนชุมชน ได้เข้ามาเรียนรู้ พวกเราได้ความรู้และมีทักษะงานอาชีพแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกผักแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตปุ๋ยชีวภาพเองจากวัสดุในโรงเรียน ได้เรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาทิ นำมะเขือเทศมาแปรรูปเป็นสบู่มะเขือเทศ ครีมอาบน้ำแตงกวา ฯลฯ เรียนรู้การออกแบบแพ็คกิ้ง โลโก้ การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ และยังช่วยกันดูแลเพจ “ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โรงเรียนบ้านบุตะโก” ทำให้เข้าใจระบบออนไลน์ คิดว่าสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมได้ทั้งน้องลูกหม่อน และ น้องปิ่น กล่าวขอบคุณ "โครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี" และ"ซีพีเอฟ" ที่ให้การสนับสนุนโครงการของโรงเรียน เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ที่เด็กๆได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ทำจริง รู้จักการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบ ที่สำคัญ คือ การถ่ายทอดความรู้จากพี่ๆ สู่น้องๆ เป็นความยั่งยืนของโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง