รีเซต

สินเชื่อออมสินล่าสุด ปี 65 สินเชื่อเพื่อคุณ กู้ได้สูง 30,000 บาท เช็ก!

สินเชื่อออมสินล่าสุด ปี 65 สินเชื่อเพื่อคุณ กู้ได้สูง 30,000 บาท เช็ก!
TeaC
23 ธันวาคม 2565 ( 15:10 )
18.7K
3
สินเชื่อออมสินล่าสุด ปี 65 สินเชื่อเพื่อคุณ กู้ได้สูง 30,000 บาท เช็ก!

สินเชื่อออมสินล่าสุด ปี 65 สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสินเปิดให้กู้สูงสุดถึง 30,000 บาท แถมไม่ต้องมีหลักประกัน จะมีเงื่อนไขอะไรบ้าง? มาเช็กกันได้เลย 

 

สินเชื่อออมสินล่าสุด ปี 65

สินเชื่อเพื่อคุณ กู้สูงสุด 30,000 บาท


ข่าววันนี้ มนุษย์เงินเดือนที่เงินเดือนไม่ออก โบนัสส่งท้ายปี 2565 ไม่มา แต่รายจ่ายตามติดจรวดแบบนี้! ให้ธนาคารออมสินช่วย ด้วย สินเชื่อออมสินล่าสุด ปี 65 สินเชื่อเพื่อคุณ ที่ให้สามารถกู้เงินถูกฎหมายสูงสุด 30,000 บาท  

 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อออมสินล่าสุด

เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
 • ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
 • เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

 

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19

 

สินเชื่อเพื่อคุณ ให้กู้เงินถูกกฎหมาย เท่าไหร่?

 • จำนวนเงินให้กู้ 30,000 บาท ต่อราย

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ สินเชื่อออมสินล่าสุด ปี 65

 • ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

 

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อเพื่อคุณจากธนาคารออมสิน

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

 

หลักประกันการกู้เงิน

 • ไม่มีหลักประกัน

 

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

 

วิธีการชำระสินคืนเงินกู้

 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

  • วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน

 

ธนาคารออมสิน พิจารณาสินเชื่อเพื่อคุณอย่างไร?

 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

ธนาคารออมสิน แจ้งผลพิจารณาสินเชื่อเพื่อคุณอย่างไร?

 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)ผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคาร

 

 

ธนาคารออมสิน จัดส่งเอกสารสัญญาการกู้สินเชื่อ

 • ธนาคารจะจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสินเชื่อ ทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคารและ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด

 

ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับสินเชื่อออมสินได้ที่ไหน?

 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143
 •  

 

ช่องทางให้บริการสินเชื่อออมสิน

 • ผู้ขอกู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อขอใช้บริการสินเชื่อช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” แล้วติดต่อสาขา เพื่อยื่นเอกสารขอกู้
 • ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo

 

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143

 

ระยะเวลาการสินเชื่อเพื่อคุณ สินเชื่อออมสินล่าสุดปี65

 • ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

 

ลงทะเบียนขอสินเชื่อออมสินได้ที่ไหน?

 • สามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อ คลิก 

 

ติดตาม ข่าวการเงิน ได้ที่นี่ 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง