รีเซต

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน "เหรียญพิทักษ์เสรีชน" แก่ ทหาร-ตำรวจ 11,718 ราย เช็กรายชื่อที่นี่?

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน "เหรียญพิทักษ์เสรีชน" แก่ ทหาร-ตำรวจ 11,718 ราย เช็กรายชื่อที่นี่?
TNN ช่อง16
16 กันยายน 2565 ( 20:00 )
294
โปรดเกล้าฯ พระราชทาน "เหรียญพิทักษ์เสรีชน" แก่ ทหาร-ตำรวจ 11,718 ราย เช็กรายชื่อที่นี่?

 16 กันยายน 2565  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 


ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ให้แก่ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. 2512 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับ 


และกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัว ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. 2563 จํานวน 11,718  ราย ตามบัญชีรายชื่อ ท้ายประกาศนี้


ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง