รีเซต

พณ.เผยสำรวจ! ประชาชนซื้อของออนไลน์ถึง5.2หมื่นล./เดือน พอใจ”คนละครึ่ง”มากสุด

พณ.เผยสำรวจ! ประชาชนซื้อของออนไลน์ถึง5.2หมื่นล./เดือน พอใจ”คนละครึ่ง”มากสุด
มติชน
7 ธันวาคม 2563 ( 12:10 )
112
พณ.เผยสำรวจ! ประชาชนซื้อของออนไลน์ถึง5.2หมื่นล./เดือน พอใจ”คนละครึ่ง”มากสุด

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ในเดือน พฤศจิกายน 2563 สนค. ได้สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่มีการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทำงออนไลน์ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา พบว่า การบริโภคออนไลน์ยังคงทรงตัว ขณะที่มาตรการกระตุ้น การใช้จ่ายของรัฐได้รับความนิยมหลายโครงการ ผลการสำรวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคทั่วประเทศใน 7 กลุ่มอาชีพทุกอำเภอ (884 อำเภอ/เขต) 8,072 คน พบว่า ผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทำงานออนไลน์ ใกล้เคียงกับเดือน สิงหาคมที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ซื้อเท่าเดิม (ร้อยละ 46.14) ซื้อลดลง (ร้อยละ 35.83) และซื้อเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 18.03) ซึ่ง ผู้ที่ซื้อเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานรัฐ และกลุ่มนักศึกษา

 

โดยนิยมซื้อสินค้าและบริการผ่าน Platform สมัยใหม่ อาทิ Lazada, Shopee มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.45 รองลงมาคือ ห้างค้ำปลีกสมัยใหม่ (โลตัส/ บิ๊กซี/วัตสัน/โรบินสัน) ร้อยละ 25.32 และ Facebook ร้อยละ 16.44 สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้ำและบริการผ่าน ช่องทำงานออนไลน์เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ำ ส่วนใหญ่มียอดซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 49.23รองลงมา คือ1,001 – 3,000 บาท ร้อยละ 37.57 และมากกว่า 3,000 บาทร้อยละ 13.20 สอดคล้องกับเดือนสิงหาคมและช่วงรายได้ของผู้ตอบ แบบสอบถาม โดยผู้ที่มีรายได้สูง จะมีแนวโน้มซื้อสินค้าออนไลน์เฉลี่ยต่อเดือนสูงมากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า

 

”  สนค. ได้ประมาณการยอดการใช้จ่ายออนไลน์รายเดือนตามข้อมูลที่มีการสำรวจ พบว่า มีมูลค่าถึง 52,000 ล้านบาทต่อเดือน หรือ ประมาณร้อยละ 7.80 ของยอดการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมของประเทศ ”

 

น.ส.พิมพ์ชนก กล่าวว่า สำหรับสินค้าและบริการที่นิยมซื้อผ่านออนไลน์มากที่สุดยังคงเดิม ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ 27.46 อำหำรและเครื่องดื่ม ร้อยละ 21.13 ผลิตภัณฑ์และของใช้ภายในบ้าน ร้อยละ 18.69 และสุขภาพและความงาม/ของใช้ส่วน บุคคลร้อยละ 17.71 โดยเหตุผลหลักในการซื้อสินค้าออนไลน์ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเรื่องความสะดวกร้อยละ 33.28รองลงมา คือ ราคาถูก ร้อยละ 20.30 และมีให้เลือกหลำกหลำย ร้อยละ 18.94

 

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า สินค้าออนไลน์นับวันจะยิ่ง ได้รับความนิยมและทวีความสำคัญเพิ่มขึ้น และอำจส่งผลต่อเงินเฟ้อได้อย่ำงมีนัยสำคัญได้ ซึ่ง สนค. ได้ตระหนักถึงประเด็น ดังกล่ำวและอยู่ระหว่างการศึกษาพฤติกรรมราคาสินค้า/บริการออนไลน์เพื่อกำหนดวิธีการจัดทำเงินเฟ้อให้สอดคล้องกับ บริบทโลกใหม่โดยเร็ว

 

นอกจากนี้ สนค. ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชำชนต่อโครงกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นของภาครัฐ พบว่า โครงการคนละครึ่งได้รับความนิยมเข้าร่วมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.18 ตำมด้วย ชิม ช้อป ใช้ ร้อยละ 45.30 เราเที่ยว ด้วยกัน ร้อยละ 21.06 และช้อปดีมีคืน ร้อยละ 7.70

 

ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เห็นว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 39.63 สอดคล้องกับความต้องการ ร้อยละ 22.81 สามารถกระตุ้นการใช้ จ่ายในประเทศได้จริง ร้อยละ 22.66 และเห็นว่าใช้สะดวก ร้อยละ 14.90 ทั้งนี้ โครงการที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง สูงถึงร้อยละ 47.95 ชิม ช้อป ใช้ร้อยละ 25.82 เพิ่มวันหยุดยาว ร้อยละ 19.04 เราเที่ยว ด้วยกัน ร้อยละ 4.70 และช้อปดีมีคืน ร้อยละ 2.49

ข่าวที่เกี่ยวข้อง