ท่าจีนเสื่อมหนัก คพ.รุกแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำตลอดสาย

ท่าจีนเสื่อมหนัก คพ.รุกแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำตลอดสาย
มติชน
9 กันยายน 2563 ( 14:02 )
24
ท่าจีนเสื่อมหนัก คพ.รุกแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำตลอดสาย
ท่าจีนเสื่อมหนัก คพ.รุกแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำตลอดสาย

วันที่ 9 กันยายน นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า แม่น้ำท่าจีนมีสภาพเสื่อมโทรมมาอย่างต่อเนื่อง ทส.ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำของประเทศ คพ จึงจัดประชุมสัมมนา “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน” โดยมีนายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.สุพรรณบุรี รองประธานกรรมาธิการคนที่ 1 ของกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ จ.ชัยนาท จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร ประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ภาคประชาชน และภาครัฐ ซึ่งการประชุมสัมมนาดังกล่าวเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียในสถานประกอบการ แนะแนวทางการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ให้ความรู้เกี่ยวแหล่งกำเนิดมลพิษ การบังคับใช้กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้คำปรึกษาในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย

 

 

นายประลอง กล่าวว่า คพ.ได้ลงสำรวจพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่แม่น้ำท่าจีน พบว่าแม่น้ำท่าจีนมีสภาพเสื่อมโทรมและไม่เป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาที่พบมาจากการระบายน้ำเสียจากภาคชุมชน ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม เช่น ฟาร์มสุกร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนาข้าว

 

 

“คพ.ได้จัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพลุ่มน้ำท่าจีนมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 1.การป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมาย 2.การลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ 3.การติดตามตรวจสอบ และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ 4.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งน้ำ และ 5.การสร้างการมีส่วนร่วม และจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วน” นายประลอง กล่าวและว่า การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพลุ่มน้ำท่าจีน เป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม และยังส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และยังพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง