รีเซต

TCAS65 รอบ 3 สมัครยังไง? เช็กวิธีสมัคร admission 65

TCAS65 รอบ 3 สมัครยังไง? เช็กวิธีสมัคร admission 65
TeaC
9 พฤษภาคม 2565 ( 16:40 )
2K
TCAS65 รอบ 3 สมัครยังไง? เช็กวิธีสมัคร admission 65

ข่าววันนี้ TCAS65 รอบ 3 สมัครยังไง? น้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่ได้สมัคร รอบ 3 Admission รีบเลยก่อนระบบปิดรับสมัครในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นี้ 

 

TCAS65 รอบ 3 สมัครยังไง? 

 

ใครที่สมัคร รอบ 3 Admission เรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมเตรียมตัวยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 นี้ ส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัคร หรือไม่รู้ว่า TCAS65 รอบ 3 สมัครยังไง?  รวบรวมข้อมูลมาให้น้อง ๆ ศึกษา จะได้ทำการสมัครรอบ 3 ได้อย่างถูกต้อง

 

กำหนดการ

 • รับสมัครวันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 65 ทางเว็บไซต์ mytcas.com
 • ยืนยันสิทธิ์  รอบ 3 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 65 ทางเว็บไซต์ mytcas.com

 

ใครสมัคร รอบ 3 Admission ได้บ้าง?

 • ไม่เป็นผู้มีสถานะยืนยันสิทธิ์อยู่ในระบบ
 • ยืนยันสิทธิ์ รอบ 1 สมัครไม่ได้ (ต้องสละสิทธิ์ในระบบวันที่ 11 พ.ค. ก่อน)
 • รอยืนยันสิทธิ์ รอบ 2 สมัครได้ก่อนยืนยัน (9 – 10 พ.ค.) เมื่อยืนยันสิทธิ์รอบ 2 วันที่ 9 – 10 พ.ค. แล้ว การสมัครรอบ 3 ถือเป็นโมฆะ (ขอเงินค่าสมัครคืนไม่ได้)
 • ผ่านเงื่อนไขคุณสมบัติที่สาขาวิชากําหนด
 • เพศ / ส่วนสูง / น้ําหนัก / ปีการศึกษาที่จบ
 • หลักสูตรที่จบ (สามัญแกนกลาง / อาชีวะ / นานาชาติ / การศึกษานอกระบบ)
 • มีผลการเรียน GPAX 6 ภาค / GPA กลุ่มสาระฯ* / จํานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระฯ* (*เฉพาะหลักสูตรสามัญแกนกลาง)
 • มีผลคะแนนสอบไม่น้อยกว่าคะแนนขั้นต่ํา

 

ขั้นตอนการสมัคร รอบ 3 Admission 

1. เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร เรียงตามลําดับความสนใจ

1) เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ไม่เกิน 20 อันดับ โดยผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนเลือก


สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครแต่ละคน หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่สาขาวิชากําหนด การสมัครในสาขาวิชานั้นถือเป็นโมฆะ โดยที่แต่ละสาขาอาจมีเกณฑ์การคัดเลือกมากกว่า 1 รูปแบบ

 

ซึ่งสามารถเลือกสมัครได้ทุกรูปแบบ (ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชากําหนด) โดย 1 รูปแบบของเกณฑ์การคัดเลือก นับเป็น 1 อันดับ


2) จัดเรียงลําดับสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร สูงสุดไม่เกิน 10 อันดับจากรายการสาขาวิชาที่เลือกไว้แล้ว 20 อันดับ

 • เลือกสมัครได้ตั้งแต่ 1 อันดับ จนถึง 10 อันดับตามความต้องการ
 • สามารถเลือกสาขาวิชาที่มีรูปแบบเกณฑ์การคัดเลือกมากกว่า 1 รูปแบบได้โดย 1 รูปแบบของเกณฑ์การคัดเลือก นับเป็น 1 อันดับ
 • ให้เรียงลําดับสาขาวิชาตามความสนใจเข้าศึกษาจากสนใจเข้าศึกษามากที่สุด คือ ลําดับที่ 1 ไล่ระดับความสนใจลงไปเรื่อย ๆ แต่ไม่เกิน 10 อันดับ

 

3) สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาและ/หรืออันดับของสาขาวิชาได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะกดยืนยันการเลือกสาขาวิชา


2. ยืนยันการเลือกสาขาวิชา

1) เมื่อเลือกสาขาวิชาลงอันดับต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ต้องกดยืนยันการเลือกสาขาวิชา โดยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

2) สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาและ/หรืออันดับของสาขาได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง (นับจํานวนครั้งในการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP) ต่อการสมัคร 1 ครั้ง

 

3) หากมีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร แต่ไม่ยืนยันการเลือกสาขาวิชา ระบบจะยึดข้อมูลสาขาวิชาและอันดับการสมัครจากการยืนยันการเลือกสาขาวิชาผ่านระบบ OTP สําเร็จล่าสุด (ดูที่ ประวัติการสมัคร)

 • หากไม่มีการยืนยันการเลือกสาขาวิชาเลย ระบบถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ จะไม่ถูกนําไปประมวลผลคัดเลือก4) หากยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครครบแล้ว 3 ครั้ง (นับจํานวนครั้งในการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP) และต้องการเปลี่ยนแปลงอีก ต้องยกเลิกการสมัครเดิมก่อน แล้วดําเนินการสมัครใหม่ (set zero) พร้อมชําระเงินค่าสมัครใหม่ จึงจะถือว่าการสมัครครั้งใหม่สมบูรณ์ ระบบจะนําข้อมูลการสมัครครั้งใหม่ล่าสุดไปประมวลผลคัดเลือก

 

ทั้งนี้

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครในทุกกรณีรวมถึง ไม่สามารถขอใช้วงเงินในการสมัครที่ได้ชําระไปแล้วในครั้งแรก มาใช้เป็นค่าสมัครในการสมัครครั้งที่สองหรือครั้งต่อ ๆ ไปได้

 • ในกรณีที่มีการสมัครหลายครั้ง ระบบจะถือว่าการสมัครครั้งสุดท้ายเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถร้องขอใช้ข้อมูลการสมัครในครั้งก่อนหน้าได้แม้ว่าจะมีการจ่ายเงินแล้วก็ตาม

 

3. ชําระเงินค่าสมัคร admission 65

 

 

1) ค่าใช้จ่ายสําหรับการสมัครขึ้นอยู่กับจํานวนอันดับที่ต้องการสมัครคัดเลือก ดังนี้

  • สมัคร 1 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 150 บาท
  • สมัคร 2 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 200 บาท
  • สมัคร 3 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาท
  • สมัคร 4 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท
  • สมัคร 5 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 400 บาท
  • สมัคร 6 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท
  • สมัคร 7 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 600 บาท
  • สมัคร 8 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 700 บาท
  • สมัคร 9 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 800 บาท
  • สมัคร 10 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 900 บาท

 

หมายเหตุ : มติที่ประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 17 ต.ค. 2564 พิจารณาเห็นชอบ ลดค่าสมัคร TCAS ปMการศึกษา 2565
รอบ 3 Admission จํานวน 15% (เฉพาะ TCAS65 เทHานั้น)

 

2) ชําระเงินผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าบริการ) ให้เรียบร้อยภายในเวลา 23.29 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 หรือ บันทึกภาพหรือพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินค่าสมัคร (มีQR Code) เพื่อนําไปชําระเงินได้ที่ Counter Service ร้าน 7-11 (มีค่าบริการครั้งละ 10 บาท) ให้เรียบร้อยภายในเวลา 23.59 น. หรือตามเวลาเปิดให้บริการของร้านในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 หากพ้นเวลาที่กําหนด จะถือว่ายกเลิกการสมัครเข้าคัดเลือก

 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี

 

3) ในกรณีที่เลือกสาขาวิชาไม่ครบตามจํานวนสูงสุด 10 อันดับและได้ชําระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ประสงค์จะเพิ่มจํานวนอันดับในการสมัครคัดเลือก ให้ชําระเงินค่าสมัครเพิ่มให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กําหนดของวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ระบบจะพิจารณาจํานวนอันดับที่สมัครตามยอดเงินที่ชําระภายในเวลาที่กําหนดเท่านั้น

 

โดยเรียงลําดับจากอันดับที่ 1 ไปตามจํานวนอันดับที่ได้ชําระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนอันดับที่ไม่ได้ชําระเงินหรือชําระเกินเวลาที่กําหนด จะถือว่าเป็นโมฆะ ทั้งนี้ให้ยึดข้อมูลที่ปรากฏบนใบสมัครล่าสุดเป็นสําคัญ (ดูที่ประวัติการสมัคร)

4. พิมพ์ใบสมัคร

ให้พิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกไฟล์ใบสมัครเพื่อเก็บเป็นหลักฐานการสมัครอาจใช้เป็นเอกสารประกอบการรายงานตัวกับมหาวิทยาลัยเมื่อผ่านการคัดเลือกด้วย

 

การขอยกเลิกการสมัครเพื่อสมัครใหม่ (SET ZERO)

หากต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับที่เลือกสมัครที่ได้สมัครและกดยืนยันการเลือกสาขาวิชาครบ 3 ครั้งแล้ว ต้องยกเลิกการสมัครเดิมแล้วดําเนินการสมัครใหม่ โดยการสมัครแต่ละครั้งจะมีค่าดําเนินการ ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • กรณีที่ยังไม่ได้ชําระเงินค่าสมัครครั้งก่อนหรือยังชําระเงินไม่ครบจํานวน ต้องชําระเงินค่าสมัครที่ยังค้างชําระอยู่ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยกเลิกการสมัคร แล้วเริ่มสมัครใหม่ได้

 • สามารถยืนยันการเลือกสาขาวิชาในอันดับต่าง ๆ ได้ 3 ครั้ง ต่อ 1 การสมัคร หากยืนยันการเลือกครบ 3 ครั้งแล้ว จะไม่สามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับสาขาวิชาได้อีก

 • ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาในอันดับต่าง ๆ อีก ต้องยกเลิกการสมัครเดิมแล้วดําเนินการสมัครใหม่ รวมทั้งชําระเงินค่าสมัครใหม่อีกครั้ง ภายในเวลา 23.29 น. ผ่าน Mobile Banking หรือ 23.59 น. ณ ร้าน 7-11 (หรือเวลาที่เปิดให้บริการ) ของวันที่ 12 พ.ค. 2565

 • ใบสมัครก่อนหน้าจะถือเป็นโมฆะ และไม่สามารถย้อนกลับไปใช้ใบสมัครก่อนหน้าได้นอกจากเลือกสมัครสาขาวิชาในอันดับต่าง ๆ ให้เหมือนเดิม

 • ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครได้หลายครั้ง โดยไม่จํากัดในช่วงเวลาที่กําหนด ซึ่งระบบจะยึดข้อมูลการสมัครครั้งล่าสุดที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วในการประมวลผลเท่านั้น (ดูที่ประวัติการสมัคร)

 • การสมัครแต่ละครั้งสามารถยืนยันการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้สูงสุด 3 ครั้ง (นับจํานวนครั้งที่ดําเนินการยืนยันการเลือกสาขาสําเร็จด้วยรหัส OTP)

 

วิธีการประมวลผล รอบ 3 Admission


1) การคํานวณคะแนนคัดเลือกตามเกณฑ์ (Scoring)

 • ระบบคํานวณอัตโนมัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) จากข้อมูลที่อยู่ในระบบ แสดงผลให้เห็นในระบบเมื่อเลือกสมัคร

2) การเรียงลําดับผู้สมัครตามเกณฑ์ (Ranking)

 • ระบบเรียงตามคะแนนคัดเลือกของผู้สมัครทุกคนในแต่ละสาขาวิชา (คะแนนสําคัญสุด) ถ้าผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน มีโอกาสเข้าศึกษาเท่ากัน (ไม่สนใจอันดับที่เลือกสมัคร)

3) การจัดอันดับที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก (Sorting)

 • ระบบนําผล Ranking ของทุกสาขาวิชามาพิจารณา โดยดูว่าผู้สมัครเป็นตัวจริงในสาขาวิชาใด โดยไล่พิจารณาจากสาขาวิชาอันดับที่ 1 ไปเรื่อย ๆ ถ้าเป็นตัวจริงอันดับใด จะติดอันดับนั้นแล้วหยุด ไม่พิจารณาอันดับถัดไป

การประมวลผลครั้งที่ 2 (หลังปิดระบบยืนยันสิทธิ์รอบ 3)

 • ดําเนินการเฉพาะผู้สมัครที่แจ้งความประสงค์ขอประมวลผลครั้งที่ 2 เท่านั้น

 • ประมวลผลเลื่อนอันดับขึ้นเท่านั้น ไม่ประมวลผลเลื่อนอันดับลง และประมวลผลเฉพาะอันดับที่ขอยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหาสามารถเลื่อนจากตัวสํารองเป็นตัวจริงได้เท่านั้น อันดับใดที่ไม่ต้องการเข้าศึกษา ไม่ต้องเลือก (ระบบจะไม่ประมวลผลอันดับนั้น)

 • ผู้สมัครไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัคร หรือ ลําดับของสาขาวิชาได้ (ใช้ข้อมูลณ เวลาปิดระบบรับสมัครวันที่ 12 พฤษภาคม 2565)

 • ระบบประมวลผล Sorting ในสาขาวิชาที่มีผู้สมัครเลือก “ไม่ใช้สิทธิ์” ในสาขาวิชาที่ติดเป็นตัวจริง ทําให้เกิดที่ว่างขึ้น ระบบจะเลื่อนตัวสํารองขึ้นเป็นตัวจริงตามลําดับ

 • ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ไม่สามารถขอสละสิทธิ์ได้

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง