TrueID

ข่าวดีคนไทย อนุมัติร่างกม. เสียภาษีผ่านแอพ มุ่งหน้า รัฐบาลดิจิทัล

ข่าวดีคนไทย อนุมัติร่างกม. เสียภาษีผ่านแอพ มุ่งหน้า รัฐบาลดิจิทัล
ข่าวสด
30 พฤศจิกายน 2564 ( 16:53 )
14
ข่าวดีคนไทย อนุมัติร่างกม. เสียภาษีผ่านแอพ มุ่งหน้า รัฐบาลดิจิทัล

 

คนไทยได้เฮ ครม.อนุมัติ ร่างกม.เสียภาษีผ่านแอพ มุ่งหน้า สู่รัฐบาลดิจิทัล ลดขั้นตอนยุ่งยาก เพื่อประโยชน์ของประเทศ และประชาชน มุ่งเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันที่ 30 พ.ย.2564 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ …(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการเสียภาษีของประชาชน สามารถยื่นเสียภาษีผ่านแอพพลิเคชั่นได้แล้ว

 

โดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร ผู้นำส่งภาษี ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือบุคคลใด อาจยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือเอกสารอื่นใดให้กรมสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นได้ เช่นแอพพลิเคชั่น

 

โดยกำหนดให้มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร ผู้นำส่งภาษี ผู้ประกอบการจดทะเบียน ที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

 

ทั้งนี้เมื่อยื่นรายการและชำระภาษีอากร ขอคืนภาษี หรือการดำเนินการอื่นๆแล้วเสร็จ จะได้รับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมสรรพากรได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รับรองแล้ว

 

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ 1.เป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และลดต้นทุนการเสียภาษีของประชาชน

 

2.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและสนับสนุนให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลภาษีที่ครบถ้วน สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เป็นการยกระดับรูปแบบการให้บริการภาครัฐที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและปลอดภัย ขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง