รีเซต

EA กำไร 7.6 พันล. ปันผล 0.30 บ. XD 8 มี.ค. จ่าย 24 พ.ค.- ออกหุ้นกู้ 2 หมื่นล.

EA กำไร 7.6 พันล. ปันผล 0.30 บ. XD 8 มี.ค. จ่าย 24 พ.ค.- ออกหุ้นกู้ 2 หมื่นล.
ทันหุ้น
24 กุมภาพันธ์ 2567 ( 18:19 )
35
EA กำไร 7.6 พันล. ปันผล 0.30 บ. XD 8 มี.ค. จ่าย 24 พ.ค.- ออกหุ้นกู้ 2 หมื่นล.

#EA #ทันหุ้น - บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA แจ้งผลการดำเนินงานงวดปี 2566 มีกำไรสุทธิ 7,606.17 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.04 บาท ใกล้เคียงกับงวดปี 2565ที่มีกำไรสุทธิ 7,604.29 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.04 บาท

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 11 มี.ค.2567 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 8 มี.ค.2567 วันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 2567

 

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 26 เม.ย. 2567 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) 11 มี.ค.2567 วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม 8 มี.ค.2567 วาระการประชุมที่สำคัญ - การออกหุ้นกู้ จ่ายปันผลเป็นเงินสด

 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงินที่เหลือและยังไม่ได้ออก 10,134 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

 

ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้(ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

 

วัตถุประสงค์ ทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดชำระ ชำระเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

 

ชนิด หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

 

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว

 

อายุ ไม่เกิน 15 ปีนับตั้งแต่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

 

การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน(revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

 

อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

 

การไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้ และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

 

ตลาดรอง บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง