กบร.ไฟเขียว 4 มาตรการ ลดค่าบริการ ขยายเวลาชำระหนี้ อุ้มสายการบินกระทบโควิด

กบร.ไฟเขียว 4 มาตรการ ลดค่าบริการ ขยายเวลาชำระหนี้ อุ้มสายการบินกระทบโควิด
มติชน
21 มกราคม 2564 ( 14:53 )
14
กบร.ไฟเขียว 4 มาตรการ ลดค่าบริการ ขยายเวลาชำระหนี้ อุ้มสายการบินกระทบโควิด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือนได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 โดย กบร.ได้ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และมีมติที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้

 

เรื่องที่ 1 กบร. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ความเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระยะที่ 3 โดยให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเป็นรายไตรมาส โดยไตรมาสแรกของปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ให้มีการประเมินสถานการณ์ COVID-19 เป็นรายไตรมาส และหากสถานการณ์ COVID – 19 ยังคงอยู่ก็ให้ใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบให้แก่สายการบินต่อไปเป็นรายไตรมาส

 

โดยมาตรการดังกล่าว ได้แก่ (1) มาตรการด้านการลดค่าใช้จ่ายของสายการบิน 4 มาตรการ ดังนี้ 1) ทอท. และ ทย. ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) ลงอัตราร้อยละ 50 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

2) ทอท. และ ทย. ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking charge) ให้แก่สายการบินที่ทำการหยุดให้บริการชั่วคราว

3) ทอท. ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ลงอัตราร้อยละ 50 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

4) บวท. ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service Charge) ลงในอัตราร้อยละ 50 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และลดลงในอัตราร้อยละ 20 สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

(2) มาตรการทางการเงิน ได้แก่ กพท. ได้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Terms) ค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศ จาก 15 วันเป็น 90 วัน

นอกจากนั้น กบร. สั่งการให้ กพท. รวบรวมข้อมูลและนำเสนอเรื่องไปยัง คค.เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากการดำเนินมาตรการช่วยเหลือของ ทย. และ บวท. ต่อไป

 

เรื่องที่ 2 คณะกรรมการการบินพลเรือนสั่งการให้ กพท.พิจารณาจัดทำร่างข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ .. ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าอากาศยานของผู้ขออนุญาตประกอบการการบินพลเรือนมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และมาตรฐานสากลของ ICAO FAA หรือ EASA โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ (30) วัน และนำเสนอ กบร. พิจารณาต่อไป

 

เรื่องที่ 3 คณะกรรมการการบินพลเรือนให้ความเห็นชอบเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) ซึ่งคณะอนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับได้พิจารณาแล้วโดยให้กรรมการการบินพลเรือน (นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ) ช่วยพิจารณาทบทวนเงื่อนไขให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย โดยถือว่า กบร. ได้เห็นชอบในการปรับปรุงเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขมาตรฐานต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง