รีเซต

กขค. สั่งเร่งเช็กพฤติกรรมฟู้ดเดลิเวอรี่ โขกค่าบริการ-ค่าใช้จ่ายจากร้านอาหาร

กขค. สั่งเร่งเช็กพฤติกรรมฟู้ดเดลิเวอรี่ โขกค่าบริการ-ค่าใช้จ่ายจากร้านอาหาร
ข่าวสด
18 พฤษภาคม 2563 ( 19:33 )
62
กขค. สั่งเร่งเช็กพฤติกรรมฟู้ดเดลิเวอรี่ โขกค่าบริการ-ค่าใช้จ่ายจากร้านอาหาร

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้มีการติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการส่งอาหาร (ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอพพลิเคชั่น) ที่อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากร้านอาหารอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นมากและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการโฆษณาแนะนำร้านอาหารให้แก่ลูกค้า เป็นต้น และอาจมีการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า อันเป็นการจำกัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งอาจมีการตกลงร่วมกันในการกำหนดค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นพบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจให้บริการส่งอาหารบางรายอาจมีการกำหนดเงื่อนไขห้ามมิให้ร้านอาหารใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการส่งอาหารรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม สำหรับการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ดำเนินการสืบสวน สอบสวนพฤติกรรมและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการค้าที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิด หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยเร่งด่วน ซึ่งในกรณีที่เป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจำกัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่น เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 57 ซึ่งมีโทษปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน 10 %ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด และกรณีที่เป็นการตกลงร่วมกันกำหนดค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 54 ซึ่งมีโทษอาญา จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิดหรือทั้งจำทั้งปรับ

เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลและพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจบริการส่งอาหาร และพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติทางการค้าในธุรกิจบริการส่งอาหารที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติทางการค้าอย่างเป็นธรรมที่มีความชัดเจน และป้องกันมิให้มีการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจบริการส่งอาหาร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียกผู้ประกอบธุรกิจให้บริการส่งอาหาร (ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอพพลิเคชั่น) และร้านอาหาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง หลังจากนั้นจะได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง