ประกันสังคมขยายเวลาส่งเงินสมทบไป 3 เดือน

ประกันสังคมขยายเวลาส่งเงินสมทบไป 3 เดือน
TNN ช่อง16
13 เมษายน 2563 ( 10:59 )
192
ประกันสังคมขยายเวลาส่งเงินสมทบไป 3 เดือน
กรุงเทพฯ 13 เม.ย.63- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน ปัจจุบันได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด- 19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่ระบาดมากขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อการประกอบกิจการและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน
 
กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ออกประกาศฉบับนี้โดยมีสาระสำคัญ คือการขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 สำหรับงวดเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือน ดังนี้
 
          1. ค่าจ้างงวดเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
          2. ค่าจ้างงวดเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
          3. ค่าจ้างงวดเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
 
 
          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง และผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสำนักงานประกันสังคมยังคงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานอย่างต่อเนื่องต่อไป
 
 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง