รีเซต

สำรวจต้นทุนของพลังงานสะอาดเฉลี่ยแต่ละครัวเรือนที่ต้องจ่ายในปี 2027

สำรวจต้นทุนของพลังงานสะอาดเฉลี่ยแต่ละครัวเรือนที่ต้องจ่ายในปี 2027
TNN ช่อง16
2 ตุลาคม 2565 ( 10:37 )
32
สำรวจต้นทุนของพลังงานสะอาดเฉลี่ยแต่ละครัวเรือนที่ต้องจ่ายในปี 2027

ที่มาของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด


พลังงานสะอาดในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่แหล่งพลังงานที่นำมาผลิต โดยที่ได้รับความนิยมสูงก็มีทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานลมทั้งจากลมบนบกและลมนอกชายฝั่ง ตลอดจนพลังงานที่ถูกพับแผนการก่อสร้างในไทยไปอย่างพลังงานนิวเคลียร์ ทั้งหมดนี้เป็นตัวเลือกที่มีการใช้งานจริงในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลไปยังพลังงานสะอาด ทั้งหมดนี้ต้องมีต้นทุนที่จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน


จากข้อมูลของสถาบันการจัดการข้อมูลพลังงาน (Energy Information Administration: EIA) ของสหรัฐฯ พบว่าครัวเรือนชาวอเมริกันใช้ไฟเฉลี่ยประมาณ 11 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี (MWh/Yr) และยังได้จัดทำสถิติต้นทุนการผลิตของพลังงานไฟฟ้าแบบหมุนเวียนต่อ 1 เมกะวัตต์ชั่วโมง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2027 ข้อมูลทั้ง 2 ชุด จะช่วยบ่งชี้ต้นทุนขั้นต่ำที่แต่ละครัวเรือนต้องแบกรับในอนาตคหากเลือกใช้พลังงานสะอาดจากแหล่งการผลิตใดแหล่งการผลิตหนึ่งโดยคร่าว ๆ ได้


ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าคาดการณ์ปี 2027 ในสหรัฐอเมริกาตามประเภทการผลิต


กังหันลมนอกชายฝั่ง (Offshore Wind Turbine)  เป็นตัวเลือกการผลิตที่มีต้นทุนที่สูงที่สุดในขณะนี้ โดย 1 ครัวเรือน จะต้องถูกคิดต้นทุนเป็นเงินราว ๆ 1,440 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 43,400 บาทต่อปี เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ ในขณะที่ตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงและถูกที่สุดในขณะนี้คือ แผงโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งแยกอิสระในแต่ละครัวเรือนโดยตรง ที่มีต้นทุน 11,100 บาทต่อปี


อย่างไรก็ตาม โซลาร์เซลล์ที่อยู่ในรูปแบบโซลาร์ฟาร์มที่มีการจัดเก็บในระบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนั้นกลับมีต้นทุนขั้นต่ำเฉลี่ยสูงถึง 26,400 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือแม้แต่โซลาร์ฟาร์มไฮบริดที่เป็นการผสมการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์กับแหล่งพลังงานอื่น ๆ เช่น เขื่อนหรือกังหันลมนั้นก็มีต้นทุนอยู่ที่ 14,600 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 


และถ้าเลือกผลิตไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นหลัก ก็จะต้องทำให้แต่ละครัวเรือนแบกรับต้นทุนขั้นต่ำอย่างน้อย 25,400 บาทต่อปี สูงเป็นอันดับ 3 รองจากกังหันลมนอกชายฝั่งและโซลาร์ฟาร์มที่มีระบบจัดเก็บไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ ส่วนกังหันลมทั่วไปที่ติดตั้งบนแผ่นดินนั้นมีต้นทุนการผลิตขั้นต่ำสำหรับแต่ละครัวเรือนอยู่ที่ 12,500 บาทต่อปี 


และเมื่อตัดภาพกลับมาที่ประเทศไทย จากรายงานสถิติพลังงานรายปี ประจำปี 2565 โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่าประเทศไทยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด 21,926.63 กิกะวัตต์ชั่วโมง หรือประมาณร้อยละ 10 ของไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ ทำให้ต้นทุนส่วนใหญ่มาจากการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน


ที่มาข้อมูล EIA, Statista, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ที่มารูปภาพ Unsplash


ข่าวที่เกี่ยวข้อง