กสอ.ช่วยชุมชนพักหนี้นาน1ปีช่วงโควิด-19

กสอ.ช่วยชุมชนพักหนี้นาน1ปีช่วงโควิด-19
มติชน
30 มีนาคม 2563 ( 01:12 )
27

กสอ.ออกมาตรการเยียวยาโควิด-19 พักหนี้ค้างชำระและขยายระยะเวลาผ่อนนาน 6 -12 เดือนให้ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ 7 กลุ่ม อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องแต่งกาย โดยผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องได้รับผลกระทบโควิด-19 ยื่นคำร้อง 1 เม.ย.-30 มิ.ย.63

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย เปิดเผยว่า ผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เริ่มส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจที่มีอัตราการขยายตัวลดลง ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย มีมติให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยอย่างเร่งด่วน ให้ผู้ประกอบการ 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.ประเภทอาหาร 2.ประเภทเครื่องดื่ม 3.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 4.ประเภทของใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 5.ประเภทศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก 6.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาและอาหาร 7.อื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ ยอดขายลดลง ถูกยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หรือไม่สามารถผลิตสินค้าเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับการผลิต ยื่นรับคำขอความช่วยเหลือ เพื่อพักค้างชำระหรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ในช่วงระยะเวลาวิกฤติดังกล่าว

“สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ลูกหนี้ที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ สามารถยื่นพักชำระหนี้เงินต้นได้ไม่เกิน 12 เดือน หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้จากสัญญากู้เงินเดิมได้ไม่เกิน 12 เดือน 2. ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 งวด ต้องนำเงินมาชำระดอกเบี้ย และหรือดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด (เบี้ยปรับ) ที่ค้างชำระก่อนเข้าร่วมมาตรการ จากนั้นสามารถยื่นพักชำระหนี้เงินต้นได้ไม่เกิน 6 เดือน และขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้จากสัญญากู้เงินเดิมได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยทั้ง 2 กรณี ชำระเพียงแค่ดอกเบี้ยเท่านั้น ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563″นายณัฐพลกล่าว

นายณัฐพล กล่าวว่า มาตรการเยียวยาโควิด-19 พักหนี้ค้างชำระ – ขยายระยะเวลาผ่อน เป็นมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือธุรกิจของผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ จากปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ ของ กสอ. จำนวนกว่า 2,500 ราย กรอบวงเงินให้กู้ทั้งหมด 396.717 ล้านบาท เฉลี่ยให้กู้รายละ 200,000 บาท ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด มีลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้เดิมมีสิทธิขอเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ จำนวน 771 ราย วงเงินกู้รวมกว่า 177.669 ล้านบาท กระจายอยู่ในพื้นที่ 73 จังหวัด จำแนกเป็น 1. ลูกหนี้ชำระปกติ (ไม่ค้างชำระ) มีสิทธิขอพักชำระหนี้เงินต้นและมีสิทธิขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ได้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 577 ราย วงเงินรวมกว่า 133.746 ล้านบาท และ 2. ลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน มีสิทธิขอพักชำระหนี้เงินต้นและมีสิทธิขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ได้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 194 ราย วงเงินกว่า 43.923 ล้านบาท ขณะเดียวกันผู้ขอกู้รายใหม่สามารถขอยื่นกู้โดยขอใช้มาตรการปลอดเงินต้นไม่เกิน 12 เดือน ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ กำหนดไว้แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง