รีเซต

4 รมต.เกษตรฯ แจงนโยบายสำคัญปี’65 เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

4 รมต.เกษตรฯ แจงนโยบายสำคัญปี’65 เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
มติชน
13 มกราคม 2564 ( 15:19 )
33
4 รมต.เกษตรฯ แจงนโยบายสำคัญปี’65 เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการจัดทำงบประมาณกระทรวงเกษตรฯ ปี 2565 ว่า กระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ ยังมุ่งกระตุ้นการสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้กับประเทศ ซึ่งจากการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นภาพรวมในด้านต่าง ๆ คือ 1.การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็น 2.การป้องกันโรคระบาดจากพืชและสัตว์ 3.การพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร 4.มาตรฐานการรับรองสินค้าเกษตร เพราะทั่วโลกให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย 5.การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า ในการเชื่อมโยงการทำการเกษตรร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 6.การลดต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างโอกาสในการแข็งขัน 7.การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ และ 8.การส่งเสริมอาชีพ ทั้งด้านประมงและปศุสัตว์

 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ในด้านของการตลาด กระทรวงเกษตรฯ มุ่งเน้นในการขยายตลาดให้กับเกษตรกร โดยในส่วนของ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) พร้อมขับเคลื่อนภารกิจในการเป็นตลาดกลางให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อสนับสนุนภารกิจในด้านการเพิ่มปริมาณน้ำด้วย

 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในส่วนของการส่งเสริมเกษตรกร ขณะนี้ ทุหน่วยงานที่ตนกำกับพร้อมดำเนินภารกิจในการส่งเสริมระบบสหกรณ์และการอบรมในด้านการทำบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ ยังเน้นนำงานวิจัยมาช่วยพัฒนาการทำการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง

 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากจำนวนประชากรในประเทศไม่น้อยกว่า 40 ล้านคน มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรฯ จึงต้องมีการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ โดยในส่วนของกรมที่กำกับดูแล จึงต้องมีการทำงานเชิงรุก ทั้งด้านปศุสัตว์ ในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพและการป้องกันโรคต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอและได้คุณภาพด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง