รีเซต

บัวแก้วเผย AIT ตั้งสถานที่กักกันเชื้อโรคเฉพาะองค์กรแห่งแรกในสถานศึกษา

บัวแก้วเผย AIT ตั้งสถานที่กักกันเชื้อโรคเฉพาะองค์กรแห่งแรกในสถานศึกษา
มติชน
30 สิงหาคม 2563 ( 12:53 )
139
บัวแก้วเผย AIT ตั้งสถานที่กักกันเชื้อโรคเฉพาะองค์กรแห่งแรกในสถานศึกษา
นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของการดำเนินการเรื่องสถานที่กักกันเชื้อโรคในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine หรือ OQ) ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology หรือ AIT) ซึ่งล่าสุดได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขให้เปิดใช้งาน OQ สำหรับนักศึกษาต่างชาติของ AIT ที่จะทยอยเดินทางกลับมาศึกษาต่อในประเทศไทย
นายเชิดเกียรติกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ สถาบัน AIT ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางสำหรับการจัดตั้ง OQ สำหรับรองรับการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยของนักศึกษาต่างชาติของสถาบันฯ จากกว่า 40 ประเทศ เพื่อศึกษาในภาคการศึกษาใหม่ที่ได้เริ่มเปิดการเรียนแล้วในเดือนสิงหาคมนี้ โดยนักศึกษาเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มบุคคลที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) ซึ่งรวมถึงผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ทางการไทยรับรอง
นายเชิดเกียรติกล่าวอีกว่า สถาบัน AIT ได้ปรับใช้อาคารหอพักนักศึกษาที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณสถาบันฯ จัดตั้งเป็น OQ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขและอนุมัติโดยกระทรวงสาธารณสุขแล้ว โดยจะมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ (partner) ประจำอยู่ 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลจัดการในด้านต่าง ๆ ทั้งติดตามอาการ และทำตามแนวปฏิบัติ (SOP) ในการดำเนินการสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ สถาบัน AIT จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ OQ เองทั้งหมด โดยการจัดตั้ง OQ ดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษารับทุน ในการเข้ากักกันเชื้อโรคหลังเดินทางถึงไทยได้
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ในส่วนของการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จะพิจารณาตรวจลงตราและออกหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักร (COE) ให้นักศึกษาต่างชาติเหล่านี้ เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย โดยพิจารณาเอกสารหลักฐานคำร้องขอเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) อย่างไรก็ดี เมื่อเดินทางถึงไทยแล้ว นักศึกษาต่างชาติทุกคนจะต้องเข้ารับการคัดกรองและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามมาตรการด้านสาธารณสุขก่อนเดินทางเข้ากักกันเชื้อโรคใน OQ เป็นเวลา 14 วันต่อไป
นายเชิดเกียรติกล่าวว่า การจัดตั้ง OQ ของสถาบัน AIT ถือเป็นการจัดตั้ง OQ แห่งแรกโดยสถาบันการศึกษา ซึ่งหากสามารถดำเนินการด้วยความเรียบร้อย จะนำรูปแบบดังกล่าวนี้ไปปรับใช้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง