รีเซต

ตรวจรายชื่อได้ที่นี่ "โปรดเกล้าฯ" แต่งตั้ง นายทหารและนายตำรวจ "ราชองครักษ์พิเศษ"

ตรวจรายชื่อได้ที่นี่  "โปรดเกล้าฯ" แต่งตั้ง นายทหารและนายตำรวจ "ราชองครักษ์พิเศษ"
TNN ช่อง16
21 กันยายน 2565 ( 20:12 )
58
ตรวจรายชื่อได้ที่นี่  "โปรดเกล้าฯ" แต่งตั้ง นายทหารและนายตำรวจ "ราชองครักษ์พิเศษ"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ


อำศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธร รมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนักพ.ศ. ๒๔๙๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษจำนวน ๕๙ นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน


อ่านประกาศฉบับเต็ม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/224/T_0001.PDF

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง