รีเซต

นครปฐมออกกฎเข้ม รถเร่ขายสินค้า ป้องกัน 'โควิด' ฝ่าฝืนเจอโทษ

นครปฐมออกกฎเข้ม รถเร่ขายสินค้า ป้องกัน 'โควิด' ฝ่าฝืนเจอโทษ
ข่าวสด
29 ธันวาคม 2563 ( 12:58 )
55
นครปฐมออกกฎเข้ม รถเร่ขายสินค้า ป้องกัน 'โควิด' ฝ่าฝืนเจอโทษ

วันที่ 29 ธ.ค. 63 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ประกาศของจังหวัดนครปฐม ฉบับที่96/2563 เรื่องข้อปฏิบัติของรถขายสินค้าเบ็ดเตล็ดเคลื่อนที่ ที่เข้ามาขายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 27/2563 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 จึงออกประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติของรถขายสินค้าเบ็ดเตล็ดเคลื่อนที่ ที่เข้ามาขายในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม ดังนี้

 

1.ให้ผู้ขับรถ ผู้จำหน่ายสินค้า และผู้โดยสาร ที่โดยสารมากับรถขายสินค้าเบ็ดเตล็ดเคลื่อนที่ ที่เข้ามาขายในจังหวัดนครปฐมทุกคัน ลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นหมอชนะ

2.ให้รถขายสินค้าเบ็ดเตล็ดเคลื่อนที่ทุกคันที่เข้ามาขายสินค้าในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ต้องมาขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ที่มาขายสินค้านั้น

3.ให้รถขายสินค้าเบ็ดเตล็ดเคลื่อนที่ ที่เข้ามาขายในพื้นที่จังหวัดนครปฐมทุกคัน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ 83/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยเคร่งครัด

 

และปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

 

สภาพรถต้องดี ทำความสะอาดทุกวัน อาหารที่จำหน่ายแยกเก็บเป็นสัดส่วน เนื้อสด อาหารทะเล แยกใส่ในภาชนะ เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส ห้ามนำอาหารที่ปรุงข้ามวันมาจำหน่าย ผลไม้ที่หั่นแล้ว มีการแยกเก็บตามประเภท มีการปกปิด ใช้น้ำแข็งที่สะอาด

อาหารสุก อาหารดิบ แยกภาชนะ/อุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดทุกวัน ผู้ขายมีสุขภาพอนามัยที่ดี ล้างมือ สวมหน้ากาก ใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหาร ผู้ซื้อผู้ขาย เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หากอาการโรคระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ จามให้พบแพทย์

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

 

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง