กรมบัญชีกลางขยายวงเงินทดรองราชการ 50 ลบ.รับมือโควิด-19

กรมบัญชีกลางขยายวงเงินทดรองราชการ 50 ลบ.รับมือโควิด-19
TNN ช่อง16
31 มีนาคม 2563 ( 08:56 )
11
กรมบัญชีกลางขยายวงเงินทดรองราชการ 50 ลบ.รับมือโควิด-19

        วันนี้ ( 31 มี.ค.63)   นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า   เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน    ที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง  และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล     กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง     จึงได้อนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัด   ปฏิบัตินอกเหนือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน   ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562   ข้อ 18 กรณีขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 50,000,000 บาท   ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะสถานการณ์ในครั้งนี้ได้ เป็นกรณีพิเศษ 

        ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กับการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาดของโรค   ประเมินสถานการณ์   ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ   วิเคราะห์สถานการณ์ ความเป็นไปได้และพฤติการณ์ปัจจัยบ่งชี้ต่าง ๆ  ว่า มีความจำเป็นต้องป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน     รวมทั้งเสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าว     ต่ออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     เพื่ออนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ สำหรับพื้นที่จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด     ให้คณะกรรมการป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดดำเนินการประเมินสถานการณ์   ระดับความรุนแรง    วิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้ พฤติการณ์    ปัจจัยบ่งชี้ต่าง ๆ ว่า    มีความจำเป็นต้องป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน     ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด        รวมทั้งเสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าว    ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด   เพื่ออนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการต่อไป

 

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง