รีเซต

วธ.แจงกองถ่ายเริ่มทยอยเปิดกองตั้งแต่วันแรกที่ผ่อนปรน

วธ.แจงกองถ่ายเริ่มทยอยเปิดกองตั้งแต่วันแรกที่ผ่อนปรน
TNN ช่อง16
17 พฤษภาคม 2563 ( 19:23 )
228
1
วธ.แจงกองถ่ายเริ่มทยอยเปิดกองตั้งแต่วันแรกที่ผ่อนปรน

วันนี้ (17พ.ค.63) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอมาตรการผ่อนปรนกองถ่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 2 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และศูนย์ฯ มีมติเห็นชอบและได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 7) และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติ ข้อ 3

(1) จ. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ซึ่งเมื่อรวมคณะทำงานหน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม เป็นต้นไปรวมทั้ง กำหนดให้มีการลงทะเบียนทีมงานในกองถ่ายทุกคนก่อนเข้าและออกจากกองถ่ายทำ มีการแยกการทำงานให้ห่างกันอย่างชัดเจน และลดการพูดคุยหรือสัมผัสใกล้ชิด เว้นการถ่ายทำฉากที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและเข้าถึงตัว เช่น ฉากต่อสู้ ฉากแสดงความรัก โอบกอด จูบ พูดเสียงดัง ซึ่งอาจใช้มุมกล้องหรือเทคนิคพิเศษแทนไปก่อน

นอกจากนี้ กองถ่ายต้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ 1.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 2.จัดให้มีจุดคัดกรอง 3.ในกรณีถ่ายทำนอกสถานที่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 4.ควรทำสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร 5.จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีขณะถ่ายทำภายในอาคาร และเลี่ยงการถ่ายทำในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 6.เลือกใช้พื้นที่ถ่ายทำที่มีบริเวณกว้างเพียงพอ และ7.ควรจัดให้มีจุดรับประทานอาหารที่มีอากาศถ่ายเท และจัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ วีดิทัศน์ จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com เพื่อจะได้กำกับ ติดตาม และประเมินผล ต่อไป 

 

เกาะติดข่าวที่นี่

 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง