รีเซต

ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.ก.เว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่บริษัทที่ตั้งตามกม.ต่างประเทศ

ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.ก.เว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่บริษัทที่ตั้งตามกม.ต่างประเทศ
มติชน
15 เมษายน 2563 ( 15:23 )
25
ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.ก.เว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่บริษัทที่ตั้งตามกม.ต่างประเทศ

ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.ก.ว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศ สำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและดอกเบี้ยพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 

วันที่ 15 เมษายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ก.) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

 

โดยสาระสำคัญของร่างพ.ร.ก.เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือดอกเบี้ยพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อให้มาตรการภาษีในเรื่องนี้ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2561 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรบางกรณี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 เป็นมาตรการระยะยาว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง