รีเซต

เช็กรายละเอียด เปิดให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ได้

เช็กรายละเอียด เปิดให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ได้
TNN ช่อง16
23 ตุลาคม 2566 ( 12:41 )
65
เช็กรายละเอียด เปิดให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ได้

รัฐบาลเปิดให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุการใช้รถใชัถนน ยื่นเรื่องขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2566


วันนี้ (23 ตุลาคม 2566) นายคารม พลพรกลาง รอง รองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลห่วงใยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน มุ่งมั่นให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย เข้าถึงโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 


เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ


นายคารม กล่าวว่า รัฐบาล โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่พิการเนื่องจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน (ฟรี) 


คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ


คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่น หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ เว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ และไม่เป็นผู้ที่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ของกรมการขนส่งทางบก


รายละเอียดยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 


- ผู้พิการเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวผู้พิการ รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะความพิการอย่างชัดเจน 

- รูปถ่ายแสดงสภาพอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  รูปถ่ายแสดงสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยหรือบ้านพักผู้พิการ (กรณีขอรถนั่งไฟฟ้า) 

- ประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ 

- หรือหลักฐานการขอรับหรือได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย 

- หรือเอกสารหลักฐานยืนยัน หรือระบุโดยแพทย์และมีตราประทับของสถานพยาบาลไว้อย่างชัดเจนว่าความพิการของผู้พิการมีสาเหตุมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน


ผู้พิการที่ประสงค์จะขอรับอุปกรณ์ สามารถยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดตามภูมิลำเนาของผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566ข้อมูลจาก รัฐบาลไทย (Thaigov)

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง