เช็กสิทธิประโยชน์ ประกันสังคมม.33 อายุครบ55ปี ยื่นเรื่องขอรับเงินชราภาพ

เช็กสิทธิประโยชน์ ประกันสังคมม.33 อายุครบ55ปี ยื่นเรื่องขอรับเงินชราภาพ
TNN ช่อง16
15 ตุลาคม 2564 ( 12:29 )
47
เช็กสิทธิประโยชน์ ประกันสังคมม.33 อายุครบ55ปี ยื่นเรื่องขอรับเงินชราภาพ

วันนี้ (15ต.ค.64) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งข้อมูล สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ผู้ประกันตน ม.33 ที่เกษียณอายุครบ 55 ปี และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนยื่นเรื่องขอรับเงินกรณีชราภาพ รับเงินสะดวกผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

- ผู้ประกันตนชำระเงินสมทบครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต 

- ชำระเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ รับเป็นเงินก้อนครั้งเดียว 

- ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีอายุเกิน 55 ปี ซึ่งยังคงมีนายจ้าง ที่ยังคงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ได้ที่ www.sso.go.th

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บำเหน็จชราภาพ

- กรณีที่มีการจ่าย เงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ เท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันที่จ่ายให้ประกันสังคม

- กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะจ่ายจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบให้กับประกันสังคม เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

บำนาญชราภาพ

- กรณีจ่ายเงินสมทบ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนใน อัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้น สุดลง

-  กรณีที่มีการจ่าย เงินสมทบเกิน 180 เดือน จะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญชรา ให้อีกร้อยละ 1.5 ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน 

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

 

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ภาพจาก TNN ONLINE / ประกันสังคม

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง