รีเซต

เผยยอดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดปี 62 คนต่างด้าวกินแชร์กว่า 16% จำนวนนี้ ชาวจีน สูงสุด 55.4%

เผยยอดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดปี 62 คนต่างด้าวกินแชร์กว่า 16% จำนวนนี้ ชาวจีน สูงสุด 55.4%
มติชน
26 มีนาคม 2563 ( 13:35 )
44
เผยยอดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดปี 62 คนต่างด้าวกินแชร์กว่า 16% จำนวนนี้ ชาวจีน สูงสุด 55.4%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว ปี 2562 พบว่า ตลอดปีที่ผ่านมามีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าวทั่วประเทศ จำนวน 13,232 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด มีมูลค่า 52,070 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.4 และมีพื้นที่ห้องชุด 521,725 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.0 (ดูแผนภูมิประกอบ)

เมื่อเทียบกับปี 2561 พบว่า คนต่างด้าวมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดลดลงร้อยละ -9.9 มูลค่าลดลงร้อยละ -12.0 พื้นที่ห้องชุดลดลงร้อยละ -13.4 โดยห้องชุดที่คนต่างด้าวโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562 มีมูลค่าเฉลี่ยต่อหน่วย 3.94 ล้านบาท และพื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วย 39.4 ตารางเมตร

จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสูงสุด
จังหวัดที่คนต่างด้าวซื้อห้องชุดมากที่สุด จะอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งชาวจีน เป็นสัญชาติที่มีสัดส่วนมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศมากที่สุดในปี 2562 โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 55.4 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างด้าวทั้งหมดทั่วประเทศ มีมูลค่า 52,070 ล้านบาท รองลงมาเป็นรัสเซีย มีสัดส่วนร้อยละ 4.6 สหราชอาณาจักร มีสัดส่วนร้อยละ 3.1 ญี่ปุ่นมีสัดส่วนร้อยละ 3.0 และฝรั่งเศส มีสัดส่วนร้อยละ 2

ในปี 2562 จังหวัดที่มีจำนวนหน่วยที่คนต่างด้าวโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) กรุงเทพฯ จำนวน 5,481 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.4 ของหน่วยทั้งหมด รองลงมาคือ 2) ชลบุรี จำนวน 4,740 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 35.8) 3) สมุทรปราการ จำนวน 1,104 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 8.3) 4) เชียงใหม่ จำนวน 729 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 5.5) และ 5) ภูเก็ต จำนวน 519 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 3.9) ตามลำดับ

เมื่อเทียบกับปี 2561 จังหวัดที่มีจำนวนหน่วยที่คนต่างด้าวโอนกรรมสิทธิ์ลดลง ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี และเชียงใหม่ โดยลดลงร้อยละ -22.6 ร้อยละ -2.1 และ ร้อยละ -37.3 ตามลำดับ ส่วนในจังหวัดสมุทรปราการและภูเก็ต มีจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.4 และร้อยละ 7.5 ตามลำดับ

จังหวัดที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าวสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ มีมูลค่า 31,628 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.7 ของจำนวนมูลค่าทั้งหมด รองลงมาคือ ชลบุรี มีมูลค่า 12,202 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 23.4) ภูเก็ต มีมูลค่า 2,596 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 5.0) สมุทรปราการ มีมูลค่า 2,489 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 4.8) และเชียงใหม่ มีมูลค่า 1,683 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 3.2) ตามลำดับ

เมื่อเทียบกับปี 2561 จังหวัดที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ลดลง ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี และเชียงใหม่ โดยลดลงร้อยละ -19.4 ร้อยละ – 0.9 และร้อยละ – 43.9 ตามลำดับ ส่วนในจังหวัดภูเก็ตและสมุทรปราการ มีมูลค่าการโอนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 และร้อยละ 113.5 ตามลำดับ

จังหวัดที่มีพื้นที่การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าวสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ มีพื้นที่ 224,280 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.0 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ ชลบุรี มีพื้นที่ 178,515 ตารางเมตร (สัดส่วนร้อยละ 34.2) เชียงใหม่ มีพื้นที่ 33,117 ตารางเมตร (สัดส่วนร้อยละ 6.3) สมุทรปราการ มีพื้นที่ 32,900 ตารางเมตร (สัดส่วนร้อยละ 6.3) และ ภูเก็ต มีพื้นที่ 27,287 ตารางเมตร (สัดส่วนร้อยละ 5.2) ตามลำดับ

เมื่อเทียบกับปี 2561 จังหวัดที่มีพื้นที่การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าวลดลง ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี และเชียงใหม่ โดยลดลงร้อยละ -25.6 ร้อยละ -3.5 และร้อยละ -35.5 ตามลำดับ ส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ และภูเก็ต มีจำนวนพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.0 และร้อยละ 7.4 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาจังหวัดที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างด้าวสูงสุดในปี 2562 จะพบว่า
– กรุงเทพฯ มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดในเขตห้วยขวาง วัฒนา คลองเตย พระโขนง และคลองสาน ตามลำดับ
– ชลบุรี มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดในอำเภอบางละมุง สัตหีบ และศรีราชา ตามลำดับ โดยกว่าร้อยละ 88.5 จะอยู่ในอำเภอบางละมุง
– ภูเก็ต มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดในอำเภอถลาง กะทู้ และเมืองภูเก็ต ตามลำดับ
– สมุทรปราการ มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดในอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 96.6
– เชียงใหม่ มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 92.0 รองลงมาคือ แม่ริม สัดส่วนร้อยละ 5.0

ในปี 2562 จีน เป็นสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด ทั้งจำนวนหน่วยมูลค่า และพื้นที่ห้องชุด โดยมีการโอนมากถึง 7,506 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.7 ของห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์โดยคนต่างด้าวทั้งหมด มีมูลค่า 28,860 ล้านบาท (ร้อยละ 55.4) และพื้นที่ห้องชุด 254,546 ตารางเมตร (ร้อยละ 48.8)

สัญชาติที่มีการรับโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุดรองลงมา ได้แก่ รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ตามลำดับ

พื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วย
ในกลุ่มสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด 5 อันดับแรกในปี 2562 ได้แก่ จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น พบว่า สหราชอาณาจักร มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดขนาดพื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วยใหญ่ที่สุด 51.1 ตารางเมตร ส่วนจีนมีขนาดพื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วยต่ำสุดคือ 33.9 ตารางเมตร
มูลค่าเฉลี่ยต่อหน่วย
ญี่ปุ่นมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในราคาเฉลี่ยต่อหน่วยสูงสุดคือ 4.2 ล้านบาท ในขณะที่รัสเซียมีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำสุดคือ 3.0 ล้านบาท

มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแยกรายจังหวัด
เมื่อพิจารณาสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสูงสุด แยกตามจังหวัด ในปี 2562 พบว่า
– กรุงเทพฯ ชาวจีนเป็นสัญชาติที่โอนกรรมสิทธิ์มากที่สุด จำนวน 19,784 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.6 ของมูลค่าการโอนในจังหวัด แต่มูลค่าลดลงจากปี 2561 ร้อยละ – 5.0 รองลงมาเป็น มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไต้หวันซึ่ง 4 สัญชาตินี้มีสัดส่วนการโอนรวมกันเพียงร้อยละ 11.6 และมีเพียงมาเลเซียที่มีมูลค่าการโอนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 แต่อีก 3 สัญชาติมีมูลค่าการโอนลดลง
– ชลบุรี ชาวจีน ยังเป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดถึง 5,255 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 43.1) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5.0 รองลงมาคือ รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น โดย 4 สัญชาตินี้มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 25.2 และรัสเซียเป็นสัญชาติเดียวที่มีมูลค่าการโอนลดลงจากปี 2561
– ภูเก็ต รัสเซียเป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด 831 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 32.0) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 27.7 รองลงมาคือ จีน สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 4 สัญชาตินี้มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 30.3 โดยสหรัฐอเมริกาเป็นสัญชาติเดียวที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มขึ้นจากปี 2561
– สมุทรปราการ ชาวจีนมากที่สุด จำนวน 1,980 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 79.6) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 130.4 รองลงมาเป็น ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสหราชอาณาจักร ซึ่งทั้ง 4 สัญชาติ มีสัดส่วนรวมกันเพียงร้อยละ 14.0 โดยทั้ง 4 สัญชาติมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มขึ้นจากปี 2561
– เชียงใหม่ชาวจีน เป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนมากที่สุด 1,111 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 66.0) ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ – 46.4 รองลงมาเป็น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้ง 4 สัญชาติ มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 17.9 โดยฝรั่งเศส เป็นสัญชาติเดียวที่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มขึ้นจากปี 2561

ในปี 2562 จำนวนหน่วยห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างด้าวมากที่สุด จะอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00ล้านบาท มีจำนวน 3,657 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.6 ของจำนวนหน่วยที่โอนทั้งหมด 13,232 หน่วย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 20.8 ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนในระดับราคาอื่น ๆ มีการปรับตัวลดลงทั้งหมด ระดับราคาที่มีจำนวนหน่วยโอนรองลงมาคือ 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจำนวน 3,162 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.9 ส่วนระดับราคาที่มีจำนวนหน่วยน้อยที่สุดคือ 7.51 – 10.00 ล้านบาท มีจำนวน 499 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.8

มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างด้าว ในปี 2562 มีสัดส่วนสูงสุดอยู่ในระดับราคา มากกว่า 10 ล้านบาท โดยมีมูลค่า 13,424 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.8 ของมูลค่าที่โอนทั้งหมด 52,070 ล้านบาท รองลงมาคือระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีมูลค่า 12,128 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.3 ส่วนระดับราคาที่มีสัดส่วนมูลค่าน้อยที่สุดคือไม่เกิน1 ล้านบาท มีมูลค่า 701 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3 ทั้งนี้ ในทุกระดับราคามีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ยกเว้นระดับราคา 2.01 – 3.00ล้านบาท ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง