รีเซต

ครม. ไฟเขียวขยายเวลายื่นแบบส่งเงินสมทบผ่าน e-Payment ตั้ง ม.ค.-ธ.ค. 2567

ครม. ไฟเขียวขยายเวลายื่นแบบส่งเงินสมทบผ่าน e-Payment ตั้ง ม.ค.-ธ.ค. 2567
TNN ช่อง16
26 ธันวาคม 2566 ( 15:53 )
40
ครม. ไฟเขียวขยายเวลายื่นแบบส่งเงินสมทบผ่าน e-Payment ตั้ง ม.ค.-ธ.ค. 2567

ครม.เห็นชอบ ขยายเวลายื่นแบบส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment ตั้ง ม.ค. - ธ.ค. 2567 เริ่ม 1 ม.ค. เป็นต้นไป


วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ 


ทั้งนี้ ได้ขยายกำหนดเวลา กรณีนายจ้างยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ออกไปอีก 7 วันทำการ นับแต่วันที่พ้นกำหนดวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ 


สำหรับการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบไว้สำหรับการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบ สำหรับค่าจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนธันวาคม 2567 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไปข้อมูลจาก รัฐบาลไทย

ภาพจาก AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง