มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ประสบความสำเร็จในระดับเอเชีย

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ประสบความสำเร็จในระดับเอเชีย
Oopsoi5
23 กันยายน 2564 ( 00:01 )
37
1
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ประสบความสำเร็จในระดับเอเชีย

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ประสบความสำเร็จในระดับเอเชีย จากผลงานวิจัยของ CAPS ให้เป็นตัวอย่างองค์กรที่มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS) เผยแพร่รายงาน “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Public-Private Partnerships for Social Good)” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการผนึกกำลังที่มากขึ้นระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อนในภูมิภาคเอเชีย โดยทำการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกกับ 20 โครงการในประเทศแถบเอเชียกว่า 11 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และไทย ครอบคลุม 9 ด้าน อาทิ การศึกษา น้ำและสุขาภิบาล สุขภาพ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การฟื้นฟูจากภัยพิบัติ สิทธิแรงงาน การพัฒนาเศรษฐกิจและชนบท รวมถึงการจัดการของเสีย

 

จากการที่เอเชียต้องเผชิญกับวิกฤติอย่างเลี่ยงไม่ได้ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) รัฐบาลจึงตระหนักได้ว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาทางสังคมได้โดยลำพัง ดังนั้นรัฐและชุมชนจึงเรียกร้องความร่วมมือกับองค์กรเอกชนและผู้ทำการกุศลเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดียิ่งขึ้น

 

CAPS พบว่า 88% ของผู้นำทางเศรษฐกิจระดับสูงใน 10 ประเทศของเอเชียเชื่อว่า “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Public-Private Partnerships for Social Good)” จะเป็นเรื่องปกติในอีก 5 ปีข้างหน้า เนื่องจากทุกฝ่ายต่างได้รับประโยชน์จากความร่วมมือนี้ทั้งภาครัฐ เอกชน และสังคม

 

การเปลี่ยนแปลงบทบาทขององค์กรเอกชน

 

“ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Public-Private Partnerships for Social Good) ” จะช่วยยกระดับการทำงานของประเทศในแถบเอเชียให้เกิดความใกล้ชิดกับรัฐบาลมากยิ่งขึ้น และช่วยนำเอาศักยภาพขององค์กรเอกชนทั้งด้านทุน ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมมาช่วยเหลือบริการทางสังคมที่จำเป็นได้ และหากความร่วมมือเป็นไปได้ดีจะส่งผลดีต่อทุกฝ่าย ซึ่งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เป็นหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้จริงจากการผนึกกำลังความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ที่ขยายความร่วมมือจาก 12 องค์กรผู้ก่อตั้ง สู่ 44 องค์กรเอกชนในปัจจุบัน มาร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ทั่วถึงและทัดเทียม พร้อมส่งเสริมศักยภาพเด็กไทยสู่การเป็นเด็กดีและเด็กเก่ง


คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เชื่อว่า การศึกษาและการลงทุนกับคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างสังคมที่สงบสุขและรุ่งเรืองให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ยังกล่าวว่า “รัฐมีความน่าเชื่อถือและมีอำนาจในการผลักดันสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นได้ เมื่อภาครัฐให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ มูลนิธิฯเองก็สามารถสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับภาคเอกชนและสถานศึกษาได้”

 

กลยุทธ์แห่งความสำเร็จ

 

 

  • จากกรณีศึกษาทั้ง 20 โครงการเพื่อกิจการทางสังคม CAPS ได้กลั่นกรองกลยุทธ์ที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในวงกว้างและรวดเร็วไว้ดังนี้
  • การสร้างความน่าเชื่อถือ ลดทอนความไม่แน่นอนและสามารถสร้างการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพและผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม
  • ทุกฝ่ายมีแรงจูงใจร่วมกัน ทุกภาคส่วนต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนในความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ทำร่วมกันกันเพื่อช่วยผลักดันโครงการให้เกิดขึ้น
  • วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเรียบง่าย การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ยุ่งยาก เป็นสิ่งจำเป็นต่อการกำหนดทิศทางของโครงการเพื่อนำพาไปสู่ความสำเร็จ
  • สร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ทำให้มั่นใจได้ว่าความร่วมมือนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริงและสร้างความไว้วางใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  • ผู้นำมีปณิธาน มีแรงผลักดันและความมุ่งมั่นในเรื่องนั้น ๆ จะสามารถขับเคลื่อนโครงการและความร่วมมือไปสู่ความสำเร็จได้
  • ยืดหยุ่นและพร้อมเรียนรู้ ในระหว่างขั้นตอนและกระบวนการเพื่อไปสู่เป้าหมาย การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและความคล่องตัวจะช่วยให้โครงการสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าและเกิดประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น

 

ศึกษาเบื้องหลังความสำเร็จได้ในรายงานฉบับเต็มเกี่ยวกับ “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม - Public-Private Partnerships for Social Good”

ได้ที่ https://bit.ly/3i9khBr 

 

ติดตามข่าวสารมูลนิธิฯ ได้ที่ www.connexted.org 

หรือ https://www.facebook.com/connextedfoundation 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง